Friday, August 13, 2021

August

 


August puges aiast läbi
otse meie koduaeda,
leidis suvekuuma käbi
ja läks rõõmsalt ümbrust kaema.
Aiaposti otsas istus
väsind juuli, pruun kui suvi,
juustes küpseid kõrsi kiskus,
silmist suvevihma tuli.

August haaras kõike kokku,

mida juuli küpsetanud.
Köitis vihku, vedas keldri
tegi nii, kuis õpetatud.

/.../

Jah, tõesti-tõesti, meie viimasest kohtumisest siin leheveergudel on juba pea kaks kuud mööda läinud. Ootamatult kuum ja põuane juuli on teatepulga augustile üle andnud ja loodus sätib ennast suve lõpu poole.

Tundub, et suvel on sel aastal kuidagi kiire olnud. Kui tavaliselt hakkan ma õhtuseid ritsikate ühendkoore kusagil juuli lõpus tähele panema, siis tänavu tabasin juba juuli alguses ühel õhtul, et ongi see aeg käes. Loodus näitab üha rohkem sügise märke – pihlakate põsed juba õhetavad, sügislilled näitavad õisi ja kohati on puude lehedki kollaseks läinud. Küllap on oma osa selles pikalt püsinud kuumusel ja põual.

Need, kes puhkuselainel ja rannailmasid nautinud, tundsid sellest kindlasti ainult rõõmu, aga aiapidajal ja põllumehel on murekorts kulmul.

Kiire on olnud ka kultuurisuvi meie vallas. Tore on tõdeda, et oma panuse kultuurisündmuste korraldamisesse on andnud ka need asutused ja eraisikud, kelle põhitegevus see ehk ei olegi – Posti Piknikulava Sakal, Toila Mereresto, Toila Pargi Kohvik, Kaevandusmuuseum on vaid mõned näited nendest. Küllap on kõik korraldatud sündmused leidnud ka tänuliku publiku.

Paraku tõi augustikuu uued piirangud ja kuidas me sügise edenedes oma elu korraldama hakkame, seda näitab lähiaeg.

Peaasi, et lapsed septembris ikka jälle kooli saavad. Usun, et distantsõppest on väsinud nii õpilased kui õpetajad.


Soovin kõigile sumedad augustikuud, laadige veel akusid, et terve ja rõõmsana sügisele vastu minna!


Lea Rand

 

Vallavolikogu teated

 22. juunil toimunud Toila Vallavolikogu istungil olid arutusel järgmised küsimused:

Toila valla 2021. aasta 1. lisaeelarve teine lugemine ja vastuvõtmine

Volikogu otsustas võtta vastu Toila valla 2021. aasta 1. lisaeelarve põhitegevuse tulud summas 157 800 eurot, põhitegevuse kulud summas 120 200 eurot, investeerimistegevus summas 37 600 eurot.

Lisaeelarve algatamise aluseks on riigieelarvest lisavahendite eraldamine valdadele ja täiendavate sihtotstarbeliste toetuste lisamine eelarvesse. Toila valla 2021.aasta 1. lisaeelarve on koostatud seoses kulude muutmise, kärpimise ja ümberpaigutamise vajadusega ning Covid-19 mõjudest ja lepingute lõppemisest tingitud tulude vähendamisega. Lisaeelarves suurendatakse sihtfinantseerimiseks saadud toetusi ning täpsustatakse investeeringuid Sihtotstarbelisi toetusi kokku 192 587 eurot suunatakse Toila lasteaiale, Kohtla-Nõmme Koolile, Toila Gümnaasiumile, Toila Spordi- ja Kultuurikeskusele, Toila sadamale ning sotsiaalvaldkonda – eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele projektide elluviimiseks.

Lisaeelarvesse on planeeritud alljärgnevad investeeringud:

188 800 eurot

Üldmajanduslikud arendusprojektid 155 000 eurot (planeeritud haridusasutustele 141 000 eurot ja 14 000 eurot omafinantseerimisteks)

Vallateed 12 000 eurot (planeeritud Jaama tänava täiendavate tööde omaosaluseks)

Kaasava eelarve inventari soetamine 10 000 eurot (Toila randa pingid ja kiiged)

Turism 9 500 eurot (Päite vaateplatvormi projekteerimine)

Toila Valla Spordi- ja Kultuurikeskus 6 000 eurot (Kohtla-Nõmme Rahvamaja tuletõkkeuksed)

Toila sadam 5 550 eurot (Rahandusministeeriumi toetus aiapiirded)

Toila Gümnaasium 5 230 eurot (ventilatsioonitööd)

Jäätmemajandus - 8 480 eurot (investeeringute arvelt suunatud jäätmemajade soetamiseks majanduskuludesse Pühajõe, Uikala ja Peeri)

Turism (Valaste joa parkla korrastamine) - 6 000 eurot hanke odavnemine

Toila valla 2020. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine

Volikogu otsustas kinnitada Toila valla 2020. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande.

Volikogu liikmete arvu määramine, valimisringkonna moodustamine ning mandaatide arvu määramine

Volikogu otsustas

1. Määrata Toila Vallavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvuks 17.

2. Moodustada Toila Vallavolikogu valimisteks üks valimisringkond numbriga 1, mille piiriks on Toila valla piirid.

3. Määrata valimisringkonna nr 1 mandaatide arvuks 17.

Toila valla valimiskomisjoni moodustamine

Volikogu otsustas:

1. Moodustada Toila valla valimiskomisjon 5-liikmelisena.

2. Toila valla valimiskomisjoni esimees on vallasekretär.

3. Nimetada Toila valla valimiskomisjoni liikmeteks: Marina Sorgus, Tiina Albi, Anneli Tint

ja Mehis Luus.

4. Nimetada Toila valla valimiskomisjoni asendusliikmeteks Ly-Ene Onton, Maarika Tarum.

Tähelepanu KOV valimistel kandideerijad!

 

👉Toila valla lehel on traditsiooniks saanud, et valimiste eel saavad võrdsetel alustel leheruumi kõik valimistel kandideerivad erakonnad, valimisliidud ja üksikkandideerijad. Nii ka tänavu.

Oktoobrikuu Toila valla lehte on võimalik broneerida pinda 1/2 lk ehk 5000-6000 tähemärki (ainult tekst). Kes soovib ka fotosid lisada, nendel jääb tekstiosa väiksemaks.

Info ja materjalid palun saata e-posti aadressile lea.rand65@gmail.com hiljemalt 25. septembriks.

Täiendav info tel 53428705 Lea Rand

KOV VALIMISED 17. OKTOOBRIL 2021

 

Toila Vallvolikogu 22.06.2021.a. otsusega nr 116 moodustati Toila valla valimiskomisjon

esimees: Jana Kangur

liikmed: Marina Sorgus, Tiina Albi, Anneli Tint, Mehis Luus
asendusliikmed - Ly-Ene Onton, Maarika Tarum

Valimiskomisjoni asukoht on Pikk 13a Toila alevik Toila vald
Kontakt: esimees 33 69 965
e-post : jana.kangur@toila.ee

Valimiste periood koondub ühte nädalasse.

Esmaspäevast laupäevani saab hääletada nii pabersedeliga jaoskonnas kui ka elektrooniliselt.

Pühapäevasel valimispäeval toimub ainult pabersedeliga hääletamine.

Uuendusena saab valija pühapäeval jaoskonnas pabersedeliga hääletades oma e-hääle veel ära muuta.

Esmaspäevast kuni neljapäevani on igas vallas ja linnas avatud vähemalt üks valimisjaoskond, kus saab hääletada väljaspool oma elukohajärgset valimisringkonda.

Reedel, laupäeval ja pühapäeval saab hääletada ainult oma elukohajärgses valimisringkonnas.

Kodus hääletamine toimub valimisnädala reedest pühapäevani. Taotlust selleks saab esitada telefoni teel reedel ja laupäeval kell 12-20 ning pühapäeval kell 9-14. 

Kohalikel valimistel ei ole valija enam seotud oma kodule lähima valimisjaoskonna hääletamisruumiga. Valimispäeval saab valija hääletada ükskõik millises oma elukohajärgses valimisringkonna hääletamisruumis. Selle võimaluse tagab elektrooniline valijate nimekiri, mis asendab seni jaoskondades kasutusel olnud pabernimekirjad.

Valimisjaoskonna hääletamisruumis kontrollitakse elektroonilisest valijate nimekirjast isikut tõendava dokumendi alusel valija hääleõigust. Hääletamissedeli saamisel annab valija allkirja allkirjalehele.

E

11.10

T

12.10

K

13.10

N

14.10

R

15.10

L

16.10

P

17.10.2021

EELHÄÄLETAMINE

VALIMISPÄEV

* Keskuste jaoskondades hääletamine
12.00 – 20.00

Kõikides jaoskondades hääletamine
12.00 – 20.00

Kõikides jaoskondades hääletamine
9.00 – 20.00

Elektrooniline hääletamine
E 9.00 … … L 20.00

Asukohas hääletamine
9.00 – 20.00

Kodus hääletamine
9.00 – 20.00

* 11.-14. oktoobril toimub hääletamine ainult Toila jaoskonnas.

Reedel, laupäeval ja pühapäeval saab hääletada ainult oma elukohajärgses valimisringkonnas.

Ringkonna hääletusruumide asukohad on kirjas valimiste teabelehel, veebilehel valimised.ee ja teavet saab ka valimiste infotelefonilt tel 631 6633.

JAOSKONNAS

 1. Valija tuvastatakse isikut tõendava dokumendi (ID-kaart, pass, juhiluba) alusel.

 2. Seejärel teeb jaoskonnatöötaja arvutis elektroonilisse valijate nimekirja märke valijale hääletamissedeli väljastamise kohta.

 3. Valija saab hääletamissedeli kätte paberile antud allkirja vastu. Selleks on jaoskondades eraldi allkirjalehed.

 4. Valija läheb valimiskabiini, kus kirjutab sedelile meelepärase kandidaadi numbri.

 5. Enne kokkumurtud sedeli valimiskasti laskmist vajutab jaoskonnatöötaja selle välisküljele pitsatijäljendi.

VALIMISTE TEABELEHT

 • Igale aadressile, kus elab kas või üks hääleõiguslik inimene, saadab siseministeerium hiljemalt oktoobri esimesel nädalal valimiste teabelehe. Kes on teinud eesti.ee-s vastava märke, saavad selle info e-kirjaga.

 • Valimiste teabelehel on kirjas üldine info valimisõigusest ja märgitud kõigi hääletamisruumide asukohad vallas või linnas.

 • Valimiste teabeleht asendab sellest aastast valijakaardi. Kumbki neist pole seotud valimisõigusega.

VALIMISÕIGUS

Kohalike omavalitsuste valimistel on hääletamisõigus vähemalt 16-aastasel valijal, kelle elukoha aadress on rahvastikuregistrisse kantud.

Lisaks Eesti kodanikele saavad kohalikel valimistel hääletada

 • Eestis elavad muu Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikud,

 • Eestis püsivalt elavad välisriigi kodanikud,

 • Eestis püsivalt elavad kodakondsuseta isikud.

POLIITILINE AGITATSIOON

 • Sellest aastast on poliitiline välireklaam lubatud kogu valimisperioodi ajal.

 • Poliitilist selgitustööd tohib teha ka valimispäeval.

 • Vaid hääletamisruumis sees peab olema tagatud valimisrahu.

E-HÄÄLETAMINE

 • E-hääletada saab arvutis, sisestades ID-kaardi ID-kaardi lugejasse või mobiil-ID abil.

 • Turvaliseks ja sujuvaks e-hääletamiseks kontrolli eelnevalt oma ID-kaardi tarkvara, arvuti operatsioonisüsteemi ja viirusetõrjetarkvara uuendusi.

 • NB! 30 minuti jooksul pärast hääletamist on võimalus oma e-hääle kohalejõudmist kontrollida nutiseadme (nutitelefon, tahvelarvuti) abil.

Laste ja noorte huviharidusest

 

Toila vald toetab Toila vallas elavate üldhariduskoolides õppivate 7-19 aastaste õpilaste huviharidust teise kohaliku omavalitsuse munitsipaal- ja/või erakoolis.

Kehtiva korra kohaselt toetatakse õpilase kahe õpilaskoha tegevuskulu maksumust munitsipaal- või erahuvikoolis vallavalitsuse poolt väljastatud garantiikirja alusel uutele õpilastele 2021/2022 õppeaastast.

Taotluse garantiikirja väljastamiseks peab lapsevanem esitama Toila Vallavalitsusele hiljemalt 30. septembriks.

Garantiikirja väljastamisel kontrollitakse lapse kuuluvust teise omavalitsuse huvikooli nimekirjades. Laps saab osaleda maksimaalselt kuni kahes teise omavalitsuse või erahuvikooli õppetöös. Kui õpilane soovib kasutada väljaspool valda rohkem kui kahte huvitegevusena pakutavat teenust, otsustab lapsevanem (või seaduslik esindaja), missuguse huvitegevuse tasu kompenseerimises osaleb vald. Kooli õppetasu maksab lapsevanem.

Makstava toetuse maksimaalne suurus on:

1) munitsipaalhuvikooli pidaja kirjalikult teatatud õppekoha tegevuskulu arvestuslik maksumus;

2) erahuvikooli puhul kuni 25 eurot kuus lapse kohta.

Vallaeelarvest ei toetata eelkooliealiste laste ja täiskasvanute huvihariduse omandamist.


TVL

Suvi KNKs

 

Kui imeline on see, et mõnikord toob elu kätte täpselt need võimalused, mida vajad... ilma, et ise teaksidki. Nii juhtus minugagi!

Sel aastal on Eestimaa suvi teinud meile erakordselt sooja pai, mis on loonud imehea keskkonna puhkamiseks. Seni, kui Kohtla-Nõmme Kooli kooliosa suvevaheaega naudib ja uueks õppeaastaks energiat ammutab, on meie lasteaiaosa valverühm majas sära hoidnud ning just see ongi andnud mulle võimaluse lasteaiatööd proovida.

Usun, et see on olnud edasiviiv kogemus. Olen saanud osa suvesoojusest lasteaiahoovis, veemängudest taasavastatud minibasseinis, kiikumistest ja kiigule hoo lükkamisest, jooksusammudest uuenduskuuri läbinud staadionil, pärastlõunasest õuepiknikust ning särasilmadest, mis iga uut ideed toetavad. 

Veelgi enam olen mõistnud, et kõrvaltvaatajana on ikka hea arvamust avaldada, õpetada ja nõu anda, kuid ise asja sees olles avaneb hoopis teine vaade, kasvab veelgi austus kolleegide vastu ning arenevad arusaam ja silmaring.

Isiklikult olen õnnelik selle võimaluse üle ja usun veelgi enam sellesse, et meie heledas lossis töötavad superkangelased. Kohtla-Nõmme Kooli üks eripäradest (ja ka tugevustest) on see, et meie majas on koos lasteaed ja põhikool – haridusvaldkonnad, mis on sarnased ja samas erinevad. Just seetõttu on võimalus lasteaiatöösse sügavam pilk heita kuldaväärt. 

Suvi (ja tegelikult ka kõik teised aastaajad) lasteaias on kahtlemata koostöö, kus igaühel on oma oluline osa. Aitäh, head lapsevanemad, mõistva suhtumise, avatud suhtluse ja vastutulelikkuse eest! Aitäh, imelised kolleegid, et olemas olete, toetate ja oma kogemustest õppida lasete! Aitäh, Birgit, et abikäe andsid, toeks oled ja meiega sära lood!Kohtla-Nõmme Kooli kooliosa naaseb puhkustelt tasapisi alates 9. augustist ja lasteaiaosas alustavad traditsioonilised rühmad tööd 27. augustist. Seniks tunneme rõõmu päikesest, augustikuust ja suvesädelusest!

Fotod kollaažis: Birgit Müüdla

Kohtla-Nõmme Kooli direktor

Mariliis Oder

Toila ja Voka tänavavalgustuse taristu renoveerimine 2021-2022

 

Toila Vallavalitsus allkirjastas pärast hankemenetluse läbiviimist 20.07.2021 töövõtulepingu OÜ-ga Virtel Grupp, mille sisuks on Toila ja Voka aleviku tänavavalgustuse taristu renoveerimine. Lepingu, s.o. tööde teostamise perioodiks on 12 kuud (lõpp 20.07.2022) ning maht ca 950 000 eurot.

Projekti, mida toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (EL Ühtekuuluvusfond), käigus vahetatakse välja kogu olemasolev tänavavalgustus ning kõik õhukaablid viiakse maasse. Puit- ja betoonmastid asendatakse metallmastidega. Lõigud, mis on seni olnud hõredalt kaetud (nt Toilas Ranna tn), saavad tihendatud. Projekti tulemuseks on vähemalt 688 renoveeritud valgustuspunkti, vähendatud elektrienergia tarbimist tänavavalgustuses arvestuslikult 233,44 MWh aastas (⅔ kogumahust) ning seeläbi jäetud õhku paiskamata arvestuslikult 254.45 tCO2 ekv aastas. Paigaldatavateks valgusti tüüpideks on sõidutee valgusti puhul LUG URBINO ja pargivalgustite puhul LUG AVENIDA (huvilistel võimalus googeldada). Esimeste töödega alustatakse Voka alevikust, kui kompaktsemast asustusüksusest ning valgustatud saavad vastavalt projektile ka kõik kortermajade esised parkimisalad.

Lepinguga paralleelselt paigaldatakse kohtades, kus toimuvad kaevetööd või läbipuurimised, Enefit Connect poolt operaatorineutraalne kiire internetikaabel, millega on võimalik liituda alates 2022. aasta II poolest. Tulemuseks kiirem internetiühendus ning teiste piirkondade näitel erinevate operaatorite konkurentsis ka soodsamad paketihinnad. Kui Toilas toimub internetiseerimine tänavavalgustuse renoveerimisega samaaegselt, siis Enefit Connect on alustanud ka Vokas uue sidevõrgu planeerimist – hetkel on kuulutatud välja hange projekteerimiseks. Kohtla-Nõmmel rajati sarnane sidevõrk aasta-paar tagasi.

Tänavavalgustuse taristu renoveerimise operatiivinfo hakkab üleval olema Toila valla kodulehel https://toila.kovtp.ee/tanavavalgustus, kust on võimalik ka täpselt näha, kuhu ühe või teise kinnistu puhul valgustuspost planeeritud on. Projekti vallapoolseks kontaktisikuks on arendusnõunik Mehis Luus (mehis.luus@toila.ee) ning töövõtja esindaja Vaido Lahtmaa (vaido@virtel.ee).

Toila ja Voka tänavavalgustuse taristu renoveerimine on viimane investeering Toila, Kohtla ja Kohtla-Nõmme valla ühinemisel moodustunud Toila valla ühinemislepingust. Kõik ülejäänud ühinemislepingus kirjeldatud investeeringud on tänaseks teostatud.Mehis Luus

Toila valla arendusnõunik