Monday, January 23, 2012

Head uut aastat!

Eesti Vabariigi 94. aastapäeva pidulik kontsert
21. veebruaril 19.00

Pühajõe kirikus

Eesti Vabariigi 94. aastapäeva pidulik kontsert.

Esinevad Mihkel Mattisen ja Tanja Mihhailova.

Pääse 3 eurot.

Lisainfo: 514 3930

Toomas Nõmmiste

Omastehooldajatele, hooldatavatele, huvilistele!

Maailmas on vaid nelja sorti inimesi,

need, kes on olnud omastehooldajad,

need, kes on omastehooldajad,

need, kellest saavad omastehooldajad,

ja need, kes vajavad omastehooldajaid.

Rosalyn Carter


MTÜ Meie Heaolu kutsub Toila valla inimesi vestlusringi

8.veebruaril kell 12 Vokas olmehoone II korrusele

9.veebruaril kell 12 Toila vallamajas.

Räägime meie soovidest ja vajadustest. Kohapeal saab tasuda liikmemaksu /10€/

Levitame ajakirja Puutepunktid.

Olete oodatud jõudumööda kaasa lööma meie tegemistes!

Teavitage oma osalusest, ka transpordisoovist kohale jõudmiseks.

tel. 55 547 129 Kaja

Suusatreeningud lasteleAlates jaanuarikuust algasid Toila Gümnaasiumi juures laste suusatreeningud.
Treeningutele on oodatud kõikides vanuses lapsed.
Treeningud toimuvad iga nädala teisipäeval ja neljapäeval.
Täiendav info Janek Vallimäe 56218132
janek.vallimae@mail.ee
Peeter Sööt 53068323
peeter.soot@toila.ee

Vastlapäev on tulekul!

Tule tantsima!

Jaanuar 2012

Toimetaja veerg

Parimat aastat!

Jõulud ja aastavahetuse peod on selleks korraks jälle möödas ja argine elu taas täies hoos. Igapäevane elu tahab ju elamist vaatamata sellele, milline number parajasti aastal ees on või milline loomamärk meid sel aastal valitseb.

Päris mõnus on harjunud rütmis toimetada. Tavapärases rütmis jõuab ka valla leht jätkuvalt teie kodudesse iga kuu viimasel nädalal, et vahendada oma valla uudiseid ja sekka kiigata kaugemalegi.

Uus aasta toob alati midagi uut. Meie vallale tõi seekord uue vallavanema. Nagu traditsiooniks saanud, teeme uue inimesega ka valla lehe vahendusel tutvust. Aga seda järgmises numbris.

Uueks aastaks on kõigil meil oma soovid ja unistused – kes soovib raha ja edu, kes tervist ja hingerahu. Ühed unistavad uuest ja paremast töökohast, teised ootavad rahulikku ja stabiilset elu. Üks on kindel: kõik me ootame, et alanud aasta tuleks parem kui eelmised.

Mina soovin, et alanud aasta tooks meile kõigile rohkem seda, mida raha eest ei saa.

Õpilane küsis Meistrilt: “Kas on õige, et õnn ei ole rahas?”

Too vastas, et see on täiesti õige. Tõestada on seda lihtne. Raha eest võib osta voodi, aga mitte und. Raha eest võib osta toitu, aga mitte isu. Raha eest võib osta ravimeid, aga mitte tervist. Raha eest võib osta teenreid, aga mitte sõpru. Raha eest võib osta kaaslase üheks õhtuks, aga mitte armastust. Raha eest võib osta maja, kuid mitte kodu. Raha eest võib osta meelelahutusi, kuid mitte rõõmu. Raha eest võib osta hariduse, aga mitte mõistust. Ja öeldu pole veel kõik.

Ja veel soovin, et me oskaksime hinnata kallistuse jõudu.

Kallistus soojendab südant, see kutsub meid koju. See teeb lahkumise lihtsamaks. Kallistus on võimalus jagada rõõmu ja muret. Kallistus on kõigi jaoks, kellest me hoolime. Kallistus on midagi imelist. See on võimalus väljendada oma armastust, mida on vahel raske sõnadesse panna. Kallistus on üks ja sama kõigis keeltes. Kallistus ei vaja varuosi. Ava ainult oma süda ja käed!

Palju päikest ja kallistusi teile alanud aastasse!

Lea Rand


Toila Vallavolikogu 11.01.2012.a.

1. Toila vallavanema valimine.

Kaks kandidaati: Joel Guljavin, Tiit Kuusmik.

Vallavanemaks valiti Tiit Kuusmik 7 häälega.

2. Toila Vallavalitsuse arvulise koosseisu ja valitsuse liikmete kinnitamine.

Vallavanema Tiit Kuusmiku ettepanekul otsustas volikogu moodustada 5-liikmelise valitsuse koosseisus: vallavanem Tiit Kuusmik, valitsuse liikmed Merike Lepsalu, Mehis Luus, Toivo Loide, Rein Merirand.

3. Toila vallavanemale töötasu määramine.

4. Revisjonikomisjoni liikme valimine.

Volikogu valis revisjonikomisjoni liikmeks Ursi Joost´i.

5. Vallavalitsuse informatsioon 2011.a. valla eelarvesse lülitatud täiendavatest sihtotstarbelistest eraldistest.

6. Toila valla eelarvest korteriühistute rahalise toetamise kord.

Kord sätestab Toila valla eelarvelistest vahenditest korteriühistute ja korteriomanike ühisuste toetuse taotlemise, taotluse läbivaatamise, toetuse eraldamise ning järelvalve teostamise korra.

Toetuse andmise eesmärk on ühistu tegevusega seotud isikute pädevuse suurendamine läbi Toila valla eelarvelise toetuse. Toetust eraldatakse vaid korteriühistu või korteriomanike ühisuse poolt tasutud koolituskulude taastamiseks. Toetuse suuruseks on koolituskulude maksumus, kuid mitte rohkem kui 200 eurot ühe korteriühistu või korteriomanike ühisuse kohta kalendriaastas. Korda rakendatakse aastatel 2012 kuni 2015.

7. Toila valla 2012.aasta eelarve projekti I lugemine.


Toila vald arvudes:

Valla elanike arv seisuga 1. jaanuar 2012 – 2457.
Mehi 1207, naisi 1250, lapsi 419 (poisse 225, tüdrukuid 194);
tööealisi (19-62. aastased) 1558, neist mehi 800 ja naisi 758;
pensionäre (63-100. aastased) 480, neist mehi 182 ja naisi 298.

2011. aastal sündis Toila vallas 23 last ja meie hulgast lahkus 27 inimest.
Toila vallast lahkus elama teistesse omavalitsustesse 96 inimest ja
oma elukohaks registreeris Toila valla 74 inimest.

Täpsemat infot Toila vallas elavate inimeste kohta leiab valla kodulehelt www.toila.ee

TVL


Tähelepanu!

Toila valla korteriühistutel ja korteriomanike ühisustel on võimalik taotleda koolituskulude taastamiseks toetust 200 € ulatuses.

Koolituste pakkumisi jälgige Toila valla /www.toila.ee/, Tiigi Üheksa KÜ /www.tiigiyheksa.ee/ ja EKÜL-i /www.ekyl.ee/ kodulehtedel.

Ühiselt on lihtsam!

Toila valla eelarvest korteriühistute

rahalise toetamise kord

§1 Üldsätted

(1) Käesolev kord sätestab Toila valla (edaspidi valla) eelarvelistest vahenditest (edaspidi eelarvest) korteriühistute ja korteriomanike ühisuste (edaspidi ühistu) toetuse taotlemise, taotluse läbivaatamise, toetuse eraldamise ning järelvalve teostamise korra.

(2) Toetuse andmise eesmärk on ühistu tegevusega seotud isikute pädevuse suurendamine läbi Toila valla eelarvelise toetuse.

(3) Toetust eraldatakse vaid ühistu poolt tasutud koolituskulude taastamiseks.

(4) Toetuse suuruseks on koolituskulude maksumus, kuid mitte rohkem kui 200 eurot ühe ühistu kohta kalendriaastas.

§2 Toetuse taotlemine

(1) Taotleja esitab toetuse saamiseks vallavalitsusele taotluse paberkandjal või elektrooniliselt.

(2) Taotlus peab sisaldama:
1) ühistu nime, registrikoodi ja aadressi;
2) koolitusel osalenud isikute nimed;

3) arveldusarve numbrit;

4) koolituse eest tasumist tõendava dokumendi koopia;

5) koolitaja poolt väljastatud tõend, mis tõendab nimetatud isikute osalemist koolitusel.

§3. Taotluse menetlemine

(1) Taotluse vastuvõtmisel kontrollitakse esitatud andmete õigsust ning vastavust käesoleva korra §2 lõike 2 nõuetele.

(2) Kui taotlus ei vasta nõuetele, antakse taotlejale 10 päeva puuduste kõrvaldamiseks. Kui taotleja ei kõrvalda määratud tähtajaks puudusi, tagastatakse taotlus menetlemata.

§4. Toetuse eraldamine

(1) Toetusteks määratud vahendite summa määrab vallavolikogu valla eelarve vastuvõtmisega ja toetus eraldatakse vallavalitsuse korraldusega.

(2) Toetus kantakse taotluses märgitud arvele kümne tööpäeva jooksul arvates vallavalitsuse korralduse vastuvõtmisest.

§ 5. Rakendussätted

Määrus kehtib 31. detsembrini 2015.


Lugupeetud ettevõtjad!

Tuletame Teile meelde, et kõik tegutsevad ettevõtjad, kes omavad registreeringut majandustegevuse registris, on kohustatud igal aastal ajavahemikul 15.01.-15.04. esitama kinnituse registreeringu õigsuse kohta.

Kuidas registreeringu õigsust kinnitada? Registreeringu õigsuse kinnitamiseks tuleb täita vastav vorm, mille leiab MTR-i koduleheküljelt http://www.mkm.ee/mtr „Taotluse vormid“ alt.

Täidetud registreeringu õigsuse kinnitamise vorm tuleb esitada posti teel, kohaleviimisega või e-posti teel digitaalallkirjastatult samasse kohta, kuhu esitasite ka taotluse registreeringu saamiseks. Paljudel juhtudel on selleks tegevuskohajärgne valla- või linnavalitsus või Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, kuid mõnel juhul ka mõni muu asutus.

Andmete õigsuse kinnitamine iseseisvalt. Selleks peab äriregistris registreeritud ettevõtja esindusõigust omav isik omama ID-kaarti ja kaardilugejat või teine variant- sisenema „X-tee teenused ettevõtjale“ portaali. Viimaseks sobib lisaks ID-kaardile ka isiku tuvastamine läbi internetipanga. Elektrooniline registreeringu andmete õigsuse kinnitamine on iseenesest aga äärmiselt kiire ning mugav. Täpsemat infot selle kohta, kuidas andmete kinnitamist elektrooniliselt teostada võib saada MTR-i kodulehelt või aadressilt https://portaal.riik.ee/x/eit/ .


Toila vallas, Toila alevikus, Pikk tn 41 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek ja avalik arutelu.

Toila Vallavolikogu 18.05. 2011.a. otsusega nr 63 “ Toila vallas, Toila alevikus, Pikk tn 41 kinnistu ( katastritunnus 80206:001:0115, kinnistu nr 1321808) detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskonnamõju strateegilise hindamise mitte algatamine " algatati Toila vallas Toila alevikus Pikk tn 41 maaüksusele ja lähialale detailplaneeringu koostamine. Lähteseisukohad detailplaneeringu koostamiseks on kinnitatud Toila Vallavalitsuse 23.05.2011.a. korraldusega nr 164.

Detailplaneeringu ala ligikaudne suurus on 0,9 ha. Detailplaneering muudab Toila Vallavolikogu 28.10.2005.a. määrusega nr 1 kehtestatud Toila valla üldplaneeringut. Detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine ja avalik arutelu toimus Toila vallamajas Pikk tn 13a 27.07.2011.a. OÜ Zoroasteri poolt koostatud detailplaneeringu ettepanekus on lahendatud Pikk tn 41 kinnistu hoonestamine, parkimine, läbisõit Pikalt tänavalt Lepa tänavale, uute kruntide moodustamine, maa sihtotstarvete ja lähiaadresside määramine ja kommunikatsioonide paiknemine.

Toila Vallavalitsuse 09.01.2012 korraldusega nr 4 on detailplaneering vastu võetud ja suunatud avalikule väljapanekule. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 6.02. - 5.03. 2012 Toila vallamajas aadressil Pikk 13a Toila alevik Toila vald. Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda toilavv@toila.ee

Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 14.03.2012.a. kell 15:00 Toila vallamajas aadressil Pikk 13a Toila alevik Toila vald.

Informatsioon detailplaneeringu kohta: Toila valla maakorraldaja Hannes Kohtring tel 3369 546 hannes.kohtring@toila.ee.


Toila valla Aukodaniku ja Aasta Tegija valimine

Aunimetuste nõukogu ootab taotlusi Toila valla Aukodaniku ja Aasta Tegija tiitlile.
Aukodaniku nimetus on kõrgeim tänuavaldus vallale osutatud eriti silmapaistvate ja pikaajaliste teenete eest.
Aasta Tegija nimetus on tänuavaldus möödunud aastal tunnustamist vääriva teo eest.

Kandidaate võivad esitada vallavanem, vallasekretär, vallavalitsuse liige, volikogu esimees, volikogu liige, volikogu komisjon, organisatsioonid, mittetulundusühingud, seltsingud ja äriühingud. Taotlused tuleb esitada e-posti teel digitaalselt allkirjastatult aadressil
toilavv@toila.ee või postiaadressil Pikk 13a, Toila, 41702 hiljemalt 1. märtsiks 2012.

Esitatud kandidaatide seast teeb valiku Aunimetuste nõukogu ning esitab kinnitamiseks Toila Vallavolikogule.
Aunimetuste saajate tunnustamine toimub valla aastapäeva tähistamiseks korraldatud üritusel.

Toila valla aukodanike nimekiri, aunimetuste statuut ning taotluse vorm on avaldatud valla kodulehel
www.toila.ee

Eelmiste aastate aunimetuse saajate nimekirja leiate Toila valla kodulehelt www.toila.ee


Jana Kangur
Vallasekretär
Aunimetuste nõukogu esimees


Ohutuse tagamiseks tuleb lumi ehitiste katustelt õigeaegselt ära koristada

Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) tuletab ehitiste omanikele meelde, et ohutuse tagamiseks tuleb pidevalt jälgida katusele kogunenud lume kogust ning lumi ja jää õigeaegselt ära koristada. Katusekonstruktsioone võib märja lume korral ohustada juba lumekiht paksusega 0,3 m.

Liigne lumekoormus ohustab kõige enam teras- ja puitkonstruktsioonidega kergehitisi või ehitiste osasid (varjualused, varikatused, karniisid), lameda katusega või väikese katusekaldega ehitisi (bensiinijaamad, spordirajatised, angaarid, estakaadid), samuti vanemaid amortiseerunud ehitisi. Erilist tähelepanu tuleb pöörata katusel kohtadele, kus on katuseastmed või katus piirneb kõrgema ehitisega. Sellistesse kohtadesse kuhjub tuulega lund hangedena koguses, mille koormus võib mitmekordselt ületada katusele lubatavat lumekoormust. Samuti tuleks vältida lume ja jää kogunemist katuse räästarennidesse ning sadevee äravoolutorudesse ja -lehtritesse, kuna see võib kahjustada sadeveesüsteeme ning takistada katuselt sadevee ärajuhtimist.

Lume koristamisel tuleb järgida järgmisi nõudeid:

  • Eelnevalt hinnata, kas katuselt lume lükkamiseks on möödapääsmatu minna katusele või saab seda teha katusele minemata, näiteks redeli abil;

  • Enne katusele minekut teha kindlaks kohad, kus on oht katusest läbi kukkuda (näiteks katuseaknad ja haprad katusekattematerjalid, mis ei talu inimese raskust);

  • Juhul, kui hoone omanikul puudub nõuetekohane turvavarustus ja muud tööohutuse tagamiseks vajalikud vahendid, siis on soovitav tellida lumekoristustööd sellele spetsialiseerunud ettevõttelt;

  • Katusele minnes arvestada ilmastikutingimustega. Jää, tugev lumesadu ja tuul võivad allakukkumise riski oluliselt suurendada.

  • Juhul, kui katusel puuduvad katusesillad ja -redelid, on soovitav need ohutuks liikumiseks paigaldada. Võimaluse korral paigaldada katuse servadesse ka ajutised piirded;

  • Lumel ja jääl ei tohi lasta kukkuda ega seda visata madalamatele hoonetele. Lume ja jää katuselt libisemise takistamiseks tuleb katusele paigaldada lumetõke;

  • Juhul, kui lund visatakse inimeste ja sõidukite liikumistsooni, tuleb see tööde teostamise ajaks piirata ohutuslintidega;

  • Jälgida, et tööde tegemisel ei kukuks või ei visataks töövahendeid katuselt alla;

  • Lume ja jää sulatamisel vältida keemilisi aineid ja tehnoloogiaid, mis võivad kahjustada katust või sadeveesüsteeme;

  • Lume ja jää mehaanilisel eemaldamisel kasutada õigeid vahendeid, et vältida külmaga rabedaks muutunud katuse või selle katte lõhkumist.

Ehitise ohutuse eest vastutab omanik, kelle kohustuseks on muuhulgas korraldada ka õigeaegsed lumekoristustööd. Samuti kohustub ehitise omanik teavitama TJA-d ehitisega toimunud õnnetusest.

Ehitiste ohutusjärelevalvet teevad kohalikud omavalitsused ja TJA. Ehitise omaniku kohustuste eiramise korral võib füüsilist isikut karistada rahatrahviga kuni 300 trahviühikut ja juriidilist isikut kuni 32000 eurot.

Anu Võlma

Avalike suhete peaspetsialist

Tehnilise Järelevalve Amet


2011. aasta fotokonkursi tulemused

Möödunud aasta 18. detsembril olid vallamajja kutsutud fotokonkursil osalejad ja Toila Raamatukogu agaramad lugejad. Vaatasime üle fotokonkursi tööd, tunnustasime parimaid fotograafe ja neid, kes aasta jooksul kõige rohkem raamatuid lugenud või usinalt raamatukogu üritustest osa võtnud.
Meeleolu aitasid luua Marie&Kelli.

Toila valla fotokonkursile esitati 2011.a. 28 üksikfotot, sealhulgas 4 seeriat 6 autorilt ja Toila Gümnaasiumi fotoringilt.

Žürii koosseisus Piret Aller, Mehis Luus, Tiit Salvan tegi ettepaneku jagada auhinnad järgmiselt:

Peapreemia: Helena Ohak

Parim seeria: Meeli Lõo

Parim hetke tabamine: Helena Ohak

Parim loodusfoto: Helena Ohak

Parim foto kategoorias “Toila valla ilu ja valu”: Martin Aul

Publikupreemia sai Helena Ohak.


Lea Rand