Tuesday, January 12, 2021

Jaanuar


 

Toila vallas, Kabelimetsa külas, Tuule kinnistu detailplaneeringu kehtestamine


Toila Vallavalitsuse 02.04.2018 korraldusega nr 80 „Toila vallas, Kabelimetsa külas, Tuule kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine”. algatati OÜ Eramu Ekspert 04.12.2018 taotluse alusel Toila vallas, Kabelimetsa külas, Tuule kinnistul (katastritunnus 32002:004:0041, reg nr 4644908 , maa sihtotstarve maatulundusmaa, pindala 3,18 ha ) detailplaneeringu koostamine.

Planeeringualal hooned puuduvad.

Koostatav detailplaneeringu on kooskõlas Kohtla Vallavolikogu 28.09.2012 määrusega nr 32 kehtestatud Kohtla valla üldplaneeringuga.

Keskonna mõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 35 lg 1 alusel keskkonnamõjude strateegilist hindamist ei algatatud.

Detailplaneeringuga kavandatakse planeeritaval alal neli elamumaa sihtotstarbega krunti ja nende hoonestustingimused ning kaks transpordimaa sihtotstarbega krunti. Määratakse, tehnovõrkude ja -rajatiste ning avalikule teele juurdepääsuteede asukohad ning haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted.

Detailplaneeringu on koostanud Hendrikson & KO, reg nr 10269950 .

Detailplaneeringu projekti on kooskõlastatud Päästeameti Idapäästekeskuse ohutusjärelvalve, Muinsuskaitseameti ja Elektrilevi OÜ.

Detailplaneeringu projektile esitatud arvamuste arutelu toimus 17.09.2020.

Toila Vallavalitsuse 13.10.2020 korraldusega nr 300 on detailplaneering vastu võetud. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 05.11.2020 kuni 20.11.2020. Avaliku valjapaneku käigus detailplaneeringule ettepanekuid ega vastuväiteid ei esitatud. Tetailplaneeringu väljapaneku järgset valjakuulutatud avalikku arutelu 09.12.2020 ei toiminud huviliste puudumise tõttu.

Vastavalt planeerimisseaduse § 138 lõikele 2 detailplaneeringut Rahandusministeeriumile heakskiitmiseks  ei esitatatud kuna detailplaneering on koostatud kooskõlas üldplaneeringuga ja avalikul väljapanekul ei esitatud detailplaneeringu kohta ühtegi arvamust.

Toila Vallavalitsuse 15.12.2020 korraldusega nr 365 on Toila vallas, Kabelimetsa külas, Tuule kinnistu detailplaneering kehtestatud

Kehtestatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Toila valla veebilehel:

https://toila.kovtp.ee/et/detailplaneeringud

Toila valla üldplaneeringu avalik arutelu

Toila valla korrigeeritud üldplaneeringu ja üldplaneeringu keskkonnamõju 

strateegilise hindamise  aruande eelnõu avalik väljapanek toimus 16. novembrist 

kuni 15. detsembrini 2020.

Planeeritavaks alaks on haldusreformi tulemusena Toila, Kohtla ja Kohtla-Nõmme valla ühinemisel moodustunud Toila valla territoorium.
Toila valla üldplaneeringu eesmärk on Toila valla territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja üldiste arengusuundade määratlemine, maakasutuse ja ehitustingimuste seadmine ja täpsustamine ning seeläbi Toila vallast atraktiivse elamis- ja ettevõtluspiirkonna kujundamine.

Üldplaneeringuga paralleelselt viiakse läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine, mis toob välja planeeringu elluviimisega kaasnevad võimalikud strateegilised mõjud ning esitab vajalikud leevendusmeetmed. Keskkonnamõju strateegilise hindamise tulemused kajastuvad üldplaneeringu lahenduses.

Materjalidega on võimalik tutvuda Toila valla kodulehel https://toila.kovtp.ee/et/uldplaneering  

Üldplaneeringu avalik arutelu toimub 27. jaanuaril kell 10 Toila Seltsimajas.

TVLKingitused Toila valla kõige noorematele


Lapsed harjuvad õnnega kohe ja sundimatult,

sest nad ise on oma loomu poolest rõõm ja õnn.

-Victor Hugo-

 

Hea lapsevanem,

Toila Vallavalitsus soovib Teie perele lapse sünni puhul palju õnne ja ilusat kooskasvamise aega. COVID-19 levik ei võimalda Toila vallas juba traditsiooniks saanud väikeste kodanike vastuvõttu korraldada. Vaatamata olukorrale, soovime siiski anda väikese kingituse meie valla kõige noorematele.

Olete oodatud kingitusele järgi Toila Vallavalitsusse.

Kohtla-Nõmme ja Kohtla piirkonna laste kingitused ootavad teid teenuskeskustes.

Palun võtke kingituse kättesaamiseks ühendust krista.kool@toila.ee või telefonil 3369501 / 53419885

Kingituseks on kunstniku Helina Tilga portselanist pudrukauss ja kruus ning raamat „Pisike puu".

TVL 

Mida tõi aasta 2020 Toila Gümnaasiumi sõnakunstnikele?

 


Talvekuul meri on tumehall

ja lained laksuvad randa.

Maailmal rohkem on muresid,

kui lained jaksavad kanda…


Taevas on pime ja pilvine,

lootus seal kusagil magab.

Pisarad kipuvad silmile,

valgus on pilvede taga.


(Daniel Karjuhin)

Kohe- kohe lõppev aasta tõi kaasa igasuguseid tundeid: kurbust, muret, tänulikkust, uudsust ja …lootust.

Meie kooli korraldada on olnud juba mitmeid aastaid kaks maakondlikku üritust. Kevadel toimub vendade Liivide konkurss, kus võitja saab võimaluse esindada Ida-Virumaad vabariiklikul konkursil, mis sel aastal oli juba XXXII ja sügisel meretemaatikaga seonduv konkurss “Meri. Meri? Meri!”

Eriolukorra tõttu kolis Liivide võistlus Facebooki lehele. Õpilaste juhendamine toimus kirjavahetuse teel. Koos oma juhendatavaga valisime tekstid, panime paika ajakava, kuid ülejäänu tegid ära lapsevanemad. Nemad jälgisid ja järgisid, et nende võsuke saaks osaleda, leidsid võimaluse, kus ja kuidas etlemist filmida ja teistele vaatamiseks ning eriti kuulamiseks üles riputada. Oleme väga tänulikud peredele, kes oma laste mitmekülgseid huvisid toetavad, siinkohal eriline tänu Marten Aluoja ja Maria Saveljeva vanematele – just nemad aitasid oma lastel virtuaaletlusel osaleda.

Sel aastal osalesime esimest korda Kalju Lepiku auks korraldataval konkursil. 10. oktoobril tähistati Koerus kirjaniku 100. sünniaastapäeva. Tänud Mats Peetsalu perele, kes lubasid noormehe õpetajaga puhkepäeval mööda Eestit rändama ja omaloomingut esitama. See luulevõistlus toimub tavaliselt Koeru Aruküla mõisas, aga uut haigusepuhangut kartes kolis seekord kultuurimajja, kus osalejad ja publik olid nõuetekohaselt hajutatud.

Mereteemalise etluskonkursi ajaks olimegi taas distantsõppele saadetud ja pidime oma ürituse teisiti korraldama. Seekord hindasime ainult meile saadetud noorte luuletajate omaloomingut.

Osalejaid oli maakonna kolmest koolist 31: Toila Gümnaasiumist (19 õpilast), K- Järve Tammiku Põhikoolist (11 õpilast) ja Mäetaguse Põhikoolist (üks õpilane).

Katrin Kivimeister

Noortegarantii tugisüsteemi aitab sul välja selgitada su unistused ja aitab neid saavutada

 

Toila vald on liitunud noortegarantii tugisüsteemiga. Tegu on tööriistaga kohalikule omavalitsusele, mis võimaldab saada teada enda piirkonna mitteõppivatest ja mittetöötavatest noortest ning pakkuda neile vajadusel tuge haridusteele naasmiseks, tööturule jõudmiseks ning üleüldiselt oma unistuste välja selgitamiseks. Oluline on see, et noored oleksid oma võimalusest teadlikud. Kahe aasta jooksul on antud programmi kaudu saanud kohalikelt omavalitsustelt tuge ja nõu rohkem kui 1000 noort üle Eesti.


Meie soov jõuda nende noorteni, kes on takerdunud raskustesse ja/või vajavad nõu ja tuge oma elu korraldamisel. Noortegarantii tugisüsteemi kaudu on koos võimalik leida lahendus ja väljapääs.


Rohkem infot leiad aadressilt tooelu.ee/ngts.


TVL

Noortekeskuste mõju hindamine muutuste märkamise kaudu

 2020. aasta vältel osalesid kõik Toila valla noortekeskused (Voka, Järve küla ja Kohtla-Nõmme)  noortekeskuste mõju hindamise projektis. 

Projekti käigus kogusid ja analüüsisid kaheksa kohalikku omavalitsust

 (sh Toila) noorte endi räägitavaid lugusid sellest, kuidas on 

noortekeskuse tegevustes osalemine nende elu mõjutanud.

Toila valla noorsootöötajad kogusid kevadel kokku ligi 30 lugu, millest valisime välja kümme, mis sümboliseerisid enim noortekeskuse mõju noorte elule. Järgmises projekti etapis kaasasime peegeldusrühma, kuhu kuulusid inimesed, kes ei ole ise noortekeskuses noorsootöö tegijad, kuid on seotud noorte eluga ja noortele suunatud tegevuste arendamise ja rahastamisega. Siinkohal suur kummardus kõigile osalejatele, kes ühel või teisel viisil peegeldusrühmas kaasa lõid. Peegeldusrühma liikmed tutvusid kümne väljavalitud looga ning valisid omakorda nende seast välja kaks kõige mõjusamat lugu, mis näitasid, mida noorsootöös esile tõsta ja millist mõju peaks noortekeskus noore elus omama. Kõik noorte lood (kaasaarvatud need, mis valituks ei osutunud) koguti projektis osalevatelt omavalitsustelt kokku, et läbi viia üleriigiline analüüs.

Toon välja mõned põhilised tähelepanekud nii noorsootöötajate kui ka peegeldusrühma poolt, mis lugusid analüüsides välja tulid.

Paljud noored tõid välja, et noortekeskus on neile teiseks koduks, kuna seal on turvaline ja stressivaba õhkkond ning samuti toodi välja, et see on mõnele noorele ainuke koht, kus ta end nii tunda saab. Õhkkond on keskustes sõbralik ning kiusamine peaaegu olematu. Noortekeskust külastavad noored saavad omavahel hästi läbi ning seal avaneb võimalus eri vanuses noorte omavaheliseks suhtluseks. Tihtilugu tehakse noortekeskuses koos koduseid töid, kus suuremad on väiksematele abiks. Samuti õpetatakse üksteisele ka muud, näiteks kui keegi on osav piljardi mängimises, jagatakse lahkelt õpetusi ka teistele. Noored näevad üksteiselt õppimises suurt väärtust. Noortekeskuse kaudu on paljud noored leidnud omale häid sõpru ning koos noortekeskuses käies kasvab grupitunnetus ja erinevad sotsiaalsed oskused (nt ausus, koostöö). Noortekeskus toetab noorte seadusekuulekaks indiviidiks kujunemist. Noorsootöötaja näol nägid noored head sõpra ning tugi- ja usaldusisikut. Mõne loo puhul tõi noor välja, et noorsootöötaja on ainuke täiskasvanu tema elus, kelle poole ta oma muredega pöörduda julgeb. Noortekeskuse kaudu on paljud avastanud ka oma andeid, millega plaanitakse siduda ka tulevased karjäärivalikud. Noorsootöö tegevustes osalemisele lisaks saavad noored kaasa lüüa ka ise nende korraldamises ja loomises, mis on noorte sõnul neile ohtralt julgust ja pealehakkamisindu andnud.

Viimase sammuna viisime üheskoos Mustvee ja Alutaguse vallaga (kellega koos antud projekti raames tihedat koostööd tegime) läbi kokkuvõtva kohtumise, mille käigus analüüsisime projekti käiku ja tulemusi. Samuti arutlesime, mida peaks noortekeskuse töös tulevikus jätkama, millest loobuma ja mida uut tegema toetudes kogutud lugudele ja peegeldusrühmalt saadud tagasisidele. Kogutud lood säilitatakse ning kuna nägime noorsootöötajatega selles protsessis suurt kasu, otsustasime seda ka edaspidi rakendada. Algselt detsembris Tartus toimuma pidanud üleriigiline projekti kokku võttev seminar lükkus olude sunnil 2021. aasta suvesse ning Toila valla noorsootöö esindajaid on palutud sel sündmusel laiemale publikule oma kogemust jagama.

Projekti läbiviijad: Eesti Noorsootöötajate Kogu, Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus ja Eesti Noorsootöö Keskus.

Elisabeth Purga
Toila valla Spordi- ja Kultuurikeskuse noorsootööjuht