Monday, February 18, 2019

Veebruar

Veebruar Oru pargis. Foto: Lea Rand
Kas sa tunned Eestimaad?
Kas sa näed ta ilu?
Metsad, rabad, põllumaad,
ta on osa sinust.

Sinu kodu, sinu maa,
linnad, külad, talud.
Õnne olnud on siin maal, 
kuid ka palju valu.

Ole sina talle truu
ja temal olla lase
sulle parim kaaslane
ja armsaim eluase.

Elo-Mari Truupõld
Toila Gümnaasiumi abiturient

Pidulikud lipuheiskamised Toila vallas


7.15 Oru pargis, lossi platsil laulab Kirderannikukoor.
Sobiva ilma korral saab heita pilgu Toila gümnaasiumi tornist koduvallale!
Peale lipuheiskamist tervislik matk Oru pargis „Liigume Vabariigi terviseks!”
Vokast ja Toilast liigub tasuta buss: Voka pood 6.50, Toila pood 7.05.
Peale sündmust viib buss kõik soovijad koju.

7.20 Valaste joa juures aitavad peomeeleolu luua rahvatantsurühm GEVI ja koorid Lüganuselt, Kiviõlist ja Atsalammast.
Peale lipuheiskamist tervislik matk Valaste trepistikult mere äärde „Liigume Vabariigi terviseks!”
Üritusele viib tasuta buss: 6.30 Kohtla-Nõmme rahvamaja, 6.45 Kohtla-Järve veetorn, 6.55 Kukruse bussipeatus.
Peale sündmust sõidab buss samal marsruudil tagasi.

Kokkulepitud ideedest nende täitumiseni


Detsembrikuu valla lehes kirjutasin uue Toila valla esimese tööaasta möödumisest ja sellest, mida olulist saime vallavalitsuse tubli meeskonnaga, volikoguga, valla asutustega, ettevõtetega, koostööpartneritega kuni üksiku vallakodanikuni välja tehtud.

2018. aastal valmis Toila valla uus arengukava 2018 kuni 2030, mille vallavolikogu võttis vastu 28.11.2018 ning mille koostamisel oli võimalik kõigil osaleda. Toimusid kohtumised, valla kodulehe kaudu võimaldati juulist augustini 2018 osaleda veebiküsitluses, erinevates piirkondades viidi läbi mõttevahetusi, kuulates arvamusi ja ettepanekuid. Kokkuvõtvalt – nüüd on arengukava valmis, vastu võetud ja saame alustada arengukava elluviimist. Mitmete ettepanekutega on arvestatud juba ka 2019. aasta eelarves. 2018. aastal osales Toila vald väga aktiivselt ka Ida-Virumaa arengustrateegia 2019-2030+ja strateegia tegevuskava aastateks 2019-2023 koostamisel ning Toila Vallavolikogu on ka selle heaks kiitnud.

Haldusreform annab ennast jätkuvalt tunda. Omavalitsustele pandud kohustused olid oma mahult suured ja suurenevad veelgi – uuendamisel on ühistranspordi liinivõrk, tegeleme riigi poolt üleantavate teededega, vallale kuuluvate teede korrastamisega, bussiootepaviljonide väljavahetamisega, riigi poolt üleantavate riigimaadega, tänavavalgustuse uuendamisega ja väljaehitamisega, vee- ja kanalisatsioonitrasside korrastamisega ja veel paljude teiste oluliste teemadega.

Aastane vallavalitsuse tegevus näitas, et kõigega toimetulemiseks on vajalik suurendada vallavalitsuse koosseisu ja seda kahe olulise ametikoha loomisega. Vallavolikogu nõusolekul kuulutas vallavalitsus välja konkursi ehitusspetsialisti ja sisekontrolör-juristi ametikohale. Toila vald on Eesti riigis üks väiksemaid omavalitsusi, kuid kohustusi ja ülesandeid on võrdselt teistega.
Toila vallavalitsuse peamine eesmärk on ühinemislepingus kokku lepitud tegevuste elluviimine.


Eve East
vallavanem

Toila Vallavolikogu teated


Jaanuarikuu volikogus olid arutusel järgmised küsimused:

1. Jaoskonnakomisjonide moodustamine
Toila Vallavolikogu otsustas nimetada 03.03.2019. a toimuvatel Riigikogu valimistel hääletamise korraldamiseks jaoskonnakomisjonide esimehed, liikmed ja asendusliikmed järgmiselt:
Jaoskonna nr 1 komisjon (Toila):
komisjoni esimees: Lenne Põdra, liikmed: Ats Kalda, Lauri Iro, Nelli Vitkin, Lenne Lotta Põdra, Tiina Kasema (RE), Janar Tukkija (K), asendusliikmed: Maret Iro, Iivi Paumets.
Jaoskonna nr 2 komisjon (Voka):
komisjoni esimees: Krista Kool, liikmed: Laine Kreegimets, Liida-Maria Karp, Merle Äri, Janno Mänd, Margit Pahk (RE), Aire Nassar (K), asendusliikmed: Maire Aul, Maie Meldre.
Jaoskonna nr 3 komisjon (Järve):
komisjoni esimees: Kersti Tammesaar, liikmed: Hannes Lumiste, Margit Juuse, Ester Arras, Margarita Niglas, Urmas Raud (EKRE), Viive Tužilkina (RE), asendusliikmed: Marge Moor, Kaja Konsa.
Jaoskonna nr 4 komisjon (Kohtla-Nõmme):
komisjoni esimees: Ülle Aul, liikmed: Moonika Räitsak, Ly Pedak, Madis Maakaar, Kristina Kiiver, Mait Rooden (RE), Luule Luuk (I), asendusliikmed: Ege Jool, Eha Süda.

2. Määruste kehtetuks tunnistamine.
Seoses Toila valla õigusaktide korrastamisega otsustati tunnistada kehtetuks alljärgnevad määrused:
1) Kohtla Vallavolikogu 06.04.2017. a määrus nr 44 "Eraüldhariduskoolide tegevuskulude katmisel osalemine";
2) Kohtla Vallavolikogu 30.11.2016. a määrus nr 41 "Kohtla valla terviseprofiili 2016-2024 kinnitamine";
3) Kohtla Vallavolikogu 04.02.2016. a määrus nr 31 "Kohtla vallale kuuluvates hoonetes ruumide rendihindade kehtestamine";
4) Kohtla Vallavolikogu 26.06.2014. a määrus nr 11 "Kohtla valla jäätmevaldajate registri pidamise korra kinnitamine";
5) Kohtla-Nõmme Vallavolikogu 12.08.2014. a määrus nr 6 "Huvihariduse toetamise kord".

3. Toila Vallavolikogu 31.10.2018 määruse nr 35 „Kohtla-Nõmme Kooli põhimäärus” muutmine.

Volikogu otsustas suunata 2019. aasta eelarve projekti aruteluks vallavolikogu komisjonidesse.

5. Revisjonikomisjoni töö aruanne.
2018. aastal toimus kolm korralist komisjoni koosolekut. Koosolekutel on antud hinnang Kohtla, Kohtla-Nõmme ja Toila vallavalitsuse 2017.a. konsolideerimisgrupi majandusaasta aruannetele; on otsustatud, et vallavalitsused (Kohtla, Kohtla-Nõmme ja Toila) on järginud valdade arengukavasid ning tegutsenud eelarvete piires; on tutvutud Toila valla investeeringute kavaga ja leitud, et tehtud investeeringud olid vastavuses ühinemislepinguga. Tutvuti ka Toila valla elamumajandusega. Tehti ettepanek kontrollida rahvastikuregistris korterite üürnike andmeid, võta nendega ühendust, vaadata üle üürilepingud. Vabad korterid panna oksjonile müüki.

TVL

Kohaliku omavalitsuse korraldatavad sotsiaalteenusedKohaliku omavalitsuse poole võib pöörduda järgmiste teenuste saamiseks:
Koduteenus
on eakatele ja ajutist kõrvalist abi vajavatele isikutele, kes vajavad abistamist kodustes tingimustes, st abi toimingutes, mis on vajalikud kodus elamiseks, kuid mida inimene ilma kõrvalabita sooritada ei suuda, näiteksküttepuude või vee tuppa toomine, abistamine toidu valmistamisel, koristamisel, pesemisel vms. Teenus hõlmab ka abi korraldamist väljaspool inimese kodu, kui see on vajalik tema igapäevaseks toimetulekuks, näiteks poest toidu toomine, saatmine arsti juurde jms.
Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus
on mõeldud inimesele, kellel on ajutine või püsiv hooldusvajadus, mida kodustes tingimustes ei ole võimalik tagada.
Tugiisikuteenus
on inimesele, kes vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Osutatav abi seisneb inimese jõustamises, suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises juhendamise, julgustamise ja motiveerimise kaudu.
Täisealise isiku hooldus
on inimesele, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks
Isikliku abistaja teenus
on täisealisele inimesele, kes oma puude tõttu vajavad iseseisvaks toimetulekuks ja osalemiseks ühiskonnas füüsilist kõrvalabi. Valdavalt on sihtgrupiks sügava liikumis- ja/või nägemispuudega inimesed.
Varjupaigateenus
on vältimatut abi täisealisele inimesele, ajutise öömaja võimaldamine
Turvakoduteenus
on lapsele, lastega perele või täiskasvanule, kes ajutiselt vajavad turvalist elukohta. Turvakoduteenuse raames tagatakse abivajajale ajutine eluase, turvaline keskkond ja esmane abi.
Sotsiaaltransporditeenus
on inimesele, kelle erivajadus takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist.
Eluruumi tagamise teenus
sobiva eluruumi kasutamise võimaluse loomine inimesele või perele, kes seda ise pole võimeline sotsiaalmajanduslikust olukorrast tingituna leidma
Võlanõustamisteenus
võlgnevus- ja toimetulekuprobleemiga inimese nõustamine võlgnevuste lahendamisel ja ennetamisel
Lapsehoiuteenus
kuni 18 aastase raske või sügava puudega isiku hooldusõigust omavale inimesele, et toetada tema toimetulekut ja töötamist
Asendushooldusteenus
lapse lühi- või pikaajaline hooldamine ja kasvatamine väljaspool lapse bioloogilist perekonda hooldusperes, perekodus või asenduskodus
Järelhooldusteenus
on asendushoolduselt ja eestkostelt lahkuva inimese iseseisva toimetuleku ja õpingute jätkamise toetamine


Iga kohalik omavalitsus kehtestab abi andmise korra, mis sisaldab sotsiaalteenuste ja -toetuste kirjeldust ja rahastamist ning nende taotlemise tingimusi ja korda.
Rohkem infot Toila valla kodulehelt.

Kõiki avaldusi koos lisadokumentidega on võimalik esitada elektroonse digiallkirjaga meilile

Paberkandjal avaldusi koos lisadokumentidega saab esitada Toila Vallavalitsusesse ning teenuskeskustesse Kohtla-Nõmmel ja Kohtlas või saata postiga aadressil Pikk 13a, Toila vald, 41702, Ida-Viru maakond.

ABIVAJAVAST JA HÄDAOHUS OLEVAST LAPSEST TEATAMINE


Tulenevalt lastekaitseseadusest § 27 ja § 31 on igal inimesel kohustus teatada
abivajavast või hädaohus olevast lapsest, kellel on selle kohta teavet. Andmekaitse
põhimõtted ei takista abivajavast lapsest pädevale asutusele teatamist! Abivajavast
lapsest võib teatada ja vajadusel edastada lapse abivajadusega seotud isikuandmeid
lastekaitsespetsialistile ja politseile ilma lapse ja/või tema seadusliku esindaja teadmise
ja nõusolekuta.

Abivajavast lapsest teata:
Toila valla Noorsoo- ja lastekaitsespetsialist Kersti Tammesaar telefon 53316693 kersti.tammesaar@toila.ee
Ööpäevaringne lasteabitelefon – 116 111 Lasteabi https://www.facebook.com/lasteabi/

Abivajav laps on laps, kelle heaolu on ohustatud või kelle puhul on tekkinud kahtlus tema
väärkohtlemise, hooletusse jätmise või muu lapse õigusi rikkuva olukorra suhtes, ja laps,
kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute heaolu. Abivajav laps võib näiteks
olla: erialaspetsialisti abi vajav laps, mida vanem ei tunnista; koolikohustusi mittetäitev
laps; kodust ära jooksnud laps; süüteo toime pannud laps.
Hädaohus
on laps, kes on oma elu või tervist ohustavas olukorras, ja laps,
kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute elu või tervist. Hädaohus olev laps
võib olla näiteks: üksi elav laps; vägivalla ohver; tõsiselt haige laps; enesetappu üritanud
laps; tugevas alatoitumuses olev laps; süüteo toime pannud laps.

Hädaohus olevast lapsest tuleb teatada 112
Kadunud laste telefon 116 000.
Ohvriabi infotelefon 16 106 http://www.palunabi.ee/
Naiste tugitelefon 1492
Veebikonstaablite kontaktid

Koduteenus

Koduteenust saavad rahvastikuregistri andmetel Toila vallas elavad eakad ja ajutist kõrvalist abi vajavad täisealised inimesed, kes vajavad kõrvalist abi igapäevase eluga toimetulekul. 

Teenust osutatakse nii üksi kui ka koos elavatele eakatele, kellest üks või mõlemad vajavad kõrvalist abi igapäevaeluga toimetulekul. Eakatele ja ajutist kõrvalabi vajavatele täisealistele isikutele, kes rahvastikuregistri andmetel ei ela Toila vallas, kuid asuvad selle territooriumil, osutatakse koduteenust vabade ressursside olemasolul kooskõlastatult isiku elukohajärgse valla- või linnavalitsusega. Teenust ei osutata alkoholiprobleemidega isikutele, psüühilist erihooldust vajavatele tööealistele isikutele, nakkushaigusi põdevatele isikutele nakkusohtlikus perioodis ja lamajatele haigetele, kes vajavad ööpäevaringset järelevalvet ja hooldust. Teenust ei osutata isikutele, kelle üle on seatud sotsiaalhoolekande seaduse paragrahvis 28² sätestatud täisealise isiku hooldus.

Koduhooldusteenuse hinnakiri

Teenuse nimetus
Hind (eurot 1 kord)
1. KODUABITEENUSED

1.1. Toila valla elanikule, kellel ei ole perekonnaseadusest tuleneva ülalpidamiskohustusega isikuid ja piisavalt rahalisi vahendeid
tasuta
1.2. Toila valla elanikule, kellel on perekonnaseadusest tulenevad ülalpidamiskohustusega isikud või piisavalt vahendeid:

1.2.1. toiduainete, majapidamistarvete vms. toomine (1 kord kuni 3 km)
3,00/1 kord
1.2.2. abistamine toidu valmistamisel
2,00
1.2.3. toidunõude pesemine
1,00
1.2.4. eluaseme esmane koristamine (vaiba puhastamine tolmuimejaga, põrandate pesemine, tolmu pühkimine) kuni 1 toaline korter
4,00
1.2.5. abistamine eluaseme kütmisel (puude toomine, tuha välja viimine, puude ahju panemine)
2,50
1.2.6. abistamine puhta ja heitvee vedamisel
2,00
1.2.7. abistamine meditsiini jm asutuste külastamisel (eaka saatmine asutuse külastusel)
3.00
1.2.8. asjaajamine ja maksete tasumise korraldamine (ilma eakata asutuste külastamine, näitude vaatamine, maksete tasumine pangas jms)
2,00
1.2.9. asjaajamine, invaabivahendite, ravimite jm vajaliku toomine
(iga läbitud sõidukilomeeter)
0,30/1 km
2. TASULISED LISATEENUSED KÕIKIDELE KODUHOOLDUSKLIENTIDELE

2.1. Trepikoja pesemine korterelamus (kliendi koristuskorral)
2,00
2.2. Akende pesemine (kuni 2 korda aastas)

2.2.1. pakettakna pesu
2,50/1 aken
2.2.2. lahtikruvitava või tavalise topeltakna pesu (1 aken)
4,00/1 aken
2.3. Lisatoa esmane koristamine (vaiba puhastamine tolmuimejaga, põranda pesemine, tolmu pühkimine)
2,00/1 tuba
2.4. Kütmine (kogu kütteprotsess kuni siibri sulgemiseni)
4,00/1 ahi
2.5. Transporditeenus (teenuse taotlemiseks tuleb esitada vähemalt 5 tööpäeva enne teenuse kasutamist hooldustöötajale/sotsiaalspetsialistile teenuse vajaduse aeg, marsruut ning põhjus)

2.5.1. asjaajamise ja meditsiiniteenusega seotud sõit sihtpunkti ja tagasi
(1 kord kuni 3km)
3,00/1 kord
2.5.2. asjaajamise ja meditsiiniteenusega seotud sõit väljaspool Toila valda (sihtpunkti ja tagasi iga läbitud sõidukilomeeter
2.5.3. ootetund alates 2. (teisest) tunnist
0,30/1 km

1,00
2.6. Sauna- või duššiteenuse korraldamine (ettetellimisel)
2,00/1 kord+teenuse hind
2.7. Pesu pesemise teenuse korraldamine (lisandub transpordikulu juhul, kui teenust osutatakse väljaspool Toila valda)
2,00/1 masinatäis+teenuse hind
Teenust ei osutata laupäeval, pühapäeval ja riiklikel pühadel.