Monday, February 18, 2019

Veebruar

Veebruar Oru pargis. Foto: Lea Rand
Kas sa tunned Eestimaad?
Kas sa näed ta ilu?
Metsad, rabad, põllumaad,
ta on osa sinust.

Sinu kodu, sinu maa,
linnad, külad, talud.
Õnne olnud on siin maal, 
kuid ka palju valu.

Ole sina talle truu
ja temal olla lase
sulle parim kaaslane
ja armsaim eluase.

Elo-Mari Truupõld
Toila Gümnaasiumi abiturient

Pidulikud lipuheiskamised Toila vallas


7.15 Oru pargis, lossi platsil laulab Kirderannikukoor.
Sobiva ilma korral saab heita pilgu Toila gümnaasiumi tornist koduvallale!
Peale lipuheiskamist tervislik matk Oru pargis „Liigume Vabariigi terviseks!”
Vokast ja Toilast liigub tasuta buss: Voka pood 6.50, Toila pood 7.05.
Peale sündmust viib buss kõik soovijad koju.

7.20 Valaste joa juures aitavad peomeeleolu luua rahvatantsurühm GEVI ja koorid Lüganuselt, Kiviõlist ja Atsalammast.
Peale lipuheiskamist tervislik matk Valaste trepistikult mere äärde „Liigume Vabariigi terviseks!”
Üritusele viib tasuta buss: 6.30 Kohtla-Nõmme rahvamaja, 6.45 Kohtla-Järve veetorn, 6.55 Kukruse bussipeatus.
Peale sündmust sõidab buss samal marsruudil tagasi.

Kokkulepitud ideedest nende täitumiseni


Detsembrikuu valla lehes kirjutasin uue Toila valla esimese tööaasta möödumisest ja sellest, mida olulist saime vallavalitsuse tubli meeskonnaga, volikoguga, valla asutustega, ettevõtetega, koostööpartneritega kuni üksiku vallakodanikuni välja tehtud.

2018. aastal valmis Toila valla uus arengukava 2018 kuni 2030, mille vallavolikogu võttis vastu 28.11.2018 ning mille koostamisel oli võimalik kõigil osaleda. Toimusid kohtumised, valla kodulehe kaudu võimaldati juulist augustini 2018 osaleda veebiküsitluses, erinevates piirkondades viidi läbi mõttevahetusi, kuulates arvamusi ja ettepanekuid. Kokkuvõtvalt – nüüd on arengukava valmis, vastu võetud ja saame alustada arengukava elluviimist. Mitmete ettepanekutega on arvestatud juba ka 2019. aasta eelarves. 2018. aastal osales Toila vald väga aktiivselt ka Ida-Virumaa arengustrateegia 2019-2030+ja strateegia tegevuskava aastateks 2019-2023 koostamisel ning Toila Vallavolikogu on ka selle heaks kiitnud.

Haldusreform annab ennast jätkuvalt tunda. Omavalitsustele pandud kohustused olid oma mahult suured ja suurenevad veelgi – uuendamisel on ühistranspordi liinivõrk, tegeleme riigi poolt üleantavate teededega, vallale kuuluvate teede korrastamisega, bussiootepaviljonide väljavahetamisega, riigi poolt üleantavate riigimaadega, tänavavalgustuse uuendamisega ja väljaehitamisega, vee- ja kanalisatsioonitrasside korrastamisega ja veel paljude teiste oluliste teemadega.

Aastane vallavalitsuse tegevus näitas, et kõigega toimetulemiseks on vajalik suurendada vallavalitsuse koosseisu ja seda kahe olulise ametikoha loomisega. Vallavolikogu nõusolekul kuulutas vallavalitsus välja konkursi ehitusspetsialisti ja sisekontrolör-juristi ametikohale. Toila vald on Eesti riigis üks väiksemaid omavalitsusi, kuid kohustusi ja ülesandeid on võrdselt teistega.
Toila vallavalitsuse peamine eesmärk on ühinemislepingus kokku lepitud tegevuste elluviimine.


Eve East
vallavanem

Toila Vallavolikogu teated


Jaanuarikuu volikogus olid arutusel järgmised küsimused:

1. Jaoskonnakomisjonide moodustamine
Toila Vallavolikogu otsustas nimetada 03.03.2019. a toimuvatel Riigikogu valimistel hääletamise korraldamiseks jaoskonnakomisjonide esimehed, liikmed ja asendusliikmed järgmiselt:
Jaoskonna nr 1 komisjon (Toila):
komisjoni esimees: Lenne Põdra, liikmed: Ats Kalda, Lauri Iro, Nelli Vitkin, Lenne Lotta Põdra, Tiina Kasema (RE), Janar Tukkija (K), asendusliikmed: Maret Iro, Iivi Paumets.
Jaoskonna nr 2 komisjon (Voka):
komisjoni esimees: Krista Kool, liikmed: Laine Kreegimets, Liida-Maria Karp, Merle Äri, Janno Mänd, Margit Pahk (RE), Aire Nassar (K), asendusliikmed: Maire Aul, Maie Meldre.
Jaoskonna nr 3 komisjon (Järve):
komisjoni esimees: Kersti Tammesaar, liikmed: Hannes Lumiste, Margit Juuse, Ester Arras, Margarita Niglas, Urmas Raud (EKRE), Viive Tužilkina (RE), asendusliikmed: Marge Moor, Kaja Konsa.
Jaoskonna nr 4 komisjon (Kohtla-Nõmme):
komisjoni esimees: Ülle Aul, liikmed: Moonika Räitsak, Ly Pedak, Madis Maakaar, Kristina Kiiver, Mait Rooden (RE), Luule Luuk (I), asendusliikmed: Ege Jool, Eha Süda.

2. Määruste kehtetuks tunnistamine.
Seoses Toila valla õigusaktide korrastamisega otsustati tunnistada kehtetuks alljärgnevad määrused:
1) Kohtla Vallavolikogu 06.04.2017. a määrus nr 44 "Eraüldhariduskoolide tegevuskulude katmisel osalemine";
2) Kohtla Vallavolikogu 30.11.2016. a määrus nr 41 "Kohtla valla terviseprofiili 2016-2024 kinnitamine";
3) Kohtla Vallavolikogu 04.02.2016. a määrus nr 31 "Kohtla vallale kuuluvates hoonetes ruumide rendihindade kehtestamine";
4) Kohtla Vallavolikogu 26.06.2014. a määrus nr 11 "Kohtla valla jäätmevaldajate registri pidamise korra kinnitamine";
5) Kohtla-Nõmme Vallavolikogu 12.08.2014. a määrus nr 6 "Huvihariduse toetamise kord".

3. Toila Vallavolikogu 31.10.2018 määruse nr 35 „Kohtla-Nõmme Kooli põhimäärus” muutmine.

Volikogu otsustas suunata 2019. aasta eelarve projekti aruteluks vallavolikogu komisjonidesse.

5. Revisjonikomisjoni töö aruanne.
2018. aastal toimus kolm korralist komisjoni koosolekut. Koosolekutel on antud hinnang Kohtla, Kohtla-Nõmme ja Toila vallavalitsuse 2017.a. konsolideerimisgrupi majandusaasta aruannetele; on otsustatud, et vallavalitsused (Kohtla, Kohtla-Nõmme ja Toila) on järginud valdade arengukavasid ning tegutsenud eelarvete piires; on tutvutud Toila valla investeeringute kavaga ja leitud, et tehtud investeeringud olid vastavuses ühinemislepinguga. Tutvuti ka Toila valla elamumajandusega. Tehti ettepanek kontrollida rahvastikuregistris korterite üürnike andmeid, võta nendega ühendust, vaadata üle üürilepingud. Vabad korterid panna oksjonile müüki.

TVL

Kohaliku omavalitsuse korraldatavad sotsiaalteenusedKohaliku omavalitsuse poole võib pöörduda järgmiste teenuste saamiseks:
Koduteenus
on eakatele ja ajutist kõrvalist abi vajavatele isikutele, kes vajavad abistamist kodustes tingimustes, st abi toimingutes, mis on vajalikud kodus elamiseks, kuid mida inimene ilma kõrvalabita sooritada ei suuda, näiteksküttepuude või vee tuppa toomine, abistamine toidu valmistamisel, koristamisel, pesemisel vms. Teenus hõlmab ka abi korraldamist väljaspool inimese kodu, kui see on vajalik tema igapäevaseks toimetulekuks, näiteks poest toidu toomine, saatmine arsti juurde jms.
Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus
on mõeldud inimesele, kellel on ajutine või püsiv hooldusvajadus, mida kodustes tingimustes ei ole võimalik tagada.
Tugiisikuteenus
on inimesele, kes vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Osutatav abi seisneb inimese jõustamises, suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises juhendamise, julgustamise ja motiveerimise kaudu.
Täisealise isiku hooldus
on inimesele, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks
Isikliku abistaja teenus
on täisealisele inimesele, kes oma puude tõttu vajavad iseseisvaks toimetulekuks ja osalemiseks ühiskonnas füüsilist kõrvalabi. Valdavalt on sihtgrupiks sügava liikumis- ja/või nägemispuudega inimesed.
Varjupaigateenus
on vältimatut abi täisealisele inimesele, ajutise öömaja võimaldamine
Turvakoduteenus
on lapsele, lastega perele või täiskasvanule, kes ajutiselt vajavad turvalist elukohta. Turvakoduteenuse raames tagatakse abivajajale ajutine eluase, turvaline keskkond ja esmane abi.
Sotsiaaltransporditeenus
on inimesele, kelle erivajadus takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist.
Eluruumi tagamise teenus
sobiva eluruumi kasutamise võimaluse loomine inimesele või perele, kes seda ise pole võimeline sotsiaalmajanduslikust olukorrast tingituna leidma
Võlanõustamisteenus
võlgnevus- ja toimetulekuprobleemiga inimese nõustamine võlgnevuste lahendamisel ja ennetamisel
Lapsehoiuteenus
kuni 18 aastase raske või sügava puudega isiku hooldusõigust omavale inimesele, et toetada tema toimetulekut ja töötamist
Asendushooldusteenus
lapse lühi- või pikaajaline hooldamine ja kasvatamine väljaspool lapse bioloogilist perekonda hooldusperes, perekodus või asenduskodus
Järelhooldusteenus
on asendushoolduselt ja eestkostelt lahkuva inimese iseseisva toimetuleku ja õpingute jätkamise toetamine


Iga kohalik omavalitsus kehtestab abi andmise korra, mis sisaldab sotsiaalteenuste ja -toetuste kirjeldust ja rahastamist ning nende taotlemise tingimusi ja korda.
Rohkem infot Toila valla kodulehelt.

Kõiki avaldusi koos lisadokumentidega on võimalik esitada elektroonse digiallkirjaga meilile

Paberkandjal avaldusi koos lisadokumentidega saab esitada Toila Vallavalitsusesse ning teenuskeskustesse Kohtla-Nõmmel ja Kohtlas või saata postiga aadressil Pikk 13a, Toila vald, 41702, Ida-Viru maakond.

ABIVAJAVAST JA HÄDAOHUS OLEVAST LAPSEST TEATAMINE


Tulenevalt lastekaitseseadusest § 27 ja § 31 on igal inimesel kohustus teatada
abivajavast või hädaohus olevast lapsest, kellel on selle kohta teavet. Andmekaitse
põhimõtted ei takista abivajavast lapsest pädevale asutusele teatamist! Abivajavast
lapsest võib teatada ja vajadusel edastada lapse abivajadusega seotud isikuandmeid
lastekaitsespetsialistile ja politseile ilma lapse ja/või tema seadusliku esindaja teadmise
ja nõusolekuta.

Abivajavast lapsest teata:
Toila valla Noorsoo- ja lastekaitsespetsialist Kersti Tammesaar telefon 53316693 kersti.tammesaar@toila.ee
Ööpäevaringne lasteabitelefon – 116 111 Lasteabi https://www.facebook.com/lasteabi/

Abivajav laps on laps, kelle heaolu on ohustatud või kelle puhul on tekkinud kahtlus tema
väärkohtlemise, hooletusse jätmise või muu lapse õigusi rikkuva olukorra suhtes, ja laps,
kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute heaolu. Abivajav laps võib näiteks
olla: erialaspetsialisti abi vajav laps, mida vanem ei tunnista; koolikohustusi mittetäitev
laps; kodust ära jooksnud laps; süüteo toime pannud laps.
Hädaohus
on laps, kes on oma elu või tervist ohustavas olukorras, ja laps,
kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute elu või tervist. Hädaohus olev laps
võib olla näiteks: üksi elav laps; vägivalla ohver; tõsiselt haige laps; enesetappu üritanud
laps; tugevas alatoitumuses olev laps; süüteo toime pannud laps.

Hädaohus olevast lapsest tuleb teatada 112
Kadunud laste telefon 116 000.
Ohvriabi infotelefon 16 106 http://www.palunabi.ee/
Naiste tugitelefon 1492
Veebikonstaablite kontaktid

Koduteenus

Koduteenust saavad rahvastikuregistri andmetel Toila vallas elavad eakad ja ajutist kõrvalist abi vajavad täisealised inimesed, kes vajavad kõrvalist abi igapäevase eluga toimetulekul. 

Teenust osutatakse nii üksi kui ka koos elavatele eakatele, kellest üks või mõlemad vajavad kõrvalist abi igapäevaeluga toimetulekul. Eakatele ja ajutist kõrvalabi vajavatele täisealistele isikutele, kes rahvastikuregistri andmetel ei ela Toila vallas, kuid asuvad selle territooriumil, osutatakse koduteenust vabade ressursside olemasolul kooskõlastatult isiku elukohajärgse valla- või linnavalitsusega. Teenust ei osutata alkoholiprobleemidega isikutele, psüühilist erihooldust vajavatele tööealistele isikutele, nakkushaigusi põdevatele isikutele nakkusohtlikus perioodis ja lamajatele haigetele, kes vajavad ööpäevaringset järelevalvet ja hooldust. Teenust ei osutata isikutele, kelle üle on seatud sotsiaalhoolekande seaduse paragrahvis 28² sätestatud täisealise isiku hooldus.

Koduhooldusteenuse hinnakiri

Teenuse nimetus
Hind (eurot 1 kord)
1. KODUABITEENUSED

1.1. Toila valla elanikule, kellel ei ole perekonnaseadusest tuleneva ülalpidamiskohustusega isikuid ja piisavalt rahalisi vahendeid
tasuta
1.2. Toila valla elanikule, kellel on perekonnaseadusest tulenevad ülalpidamiskohustusega isikud või piisavalt vahendeid:

1.2.1. toiduainete, majapidamistarvete vms. toomine (1 kord kuni 3 km)
3,00/1 kord
1.2.2. abistamine toidu valmistamisel
2,00
1.2.3. toidunõude pesemine
1,00
1.2.4. eluaseme esmane koristamine (vaiba puhastamine tolmuimejaga, põrandate pesemine, tolmu pühkimine) kuni 1 toaline korter
4,00
1.2.5. abistamine eluaseme kütmisel (puude toomine, tuha välja viimine, puude ahju panemine)
2,50
1.2.6. abistamine puhta ja heitvee vedamisel
2,00
1.2.7. abistamine meditsiini jm asutuste külastamisel (eaka saatmine asutuse külastusel)
3.00
1.2.8. asjaajamine ja maksete tasumise korraldamine (ilma eakata asutuste külastamine, näitude vaatamine, maksete tasumine pangas jms)
2,00
1.2.9. asjaajamine, invaabivahendite, ravimite jm vajaliku toomine
(iga läbitud sõidukilomeeter)
0,30/1 km
2. TASULISED LISATEENUSED KÕIKIDELE KODUHOOLDUSKLIENTIDELE

2.1. Trepikoja pesemine korterelamus (kliendi koristuskorral)
2,00
2.2. Akende pesemine (kuni 2 korda aastas)

2.2.1. pakettakna pesu
2,50/1 aken
2.2.2. lahtikruvitava või tavalise topeltakna pesu (1 aken)
4,00/1 aken
2.3. Lisatoa esmane koristamine (vaiba puhastamine tolmuimejaga, põranda pesemine, tolmu pühkimine)
2,00/1 tuba
2.4. Kütmine (kogu kütteprotsess kuni siibri sulgemiseni)
4,00/1 ahi
2.5. Transporditeenus (teenuse taotlemiseks tuleb esitada vähemalt 5 tööpäeva enne teenuse kasutamist hooldustöötajale/sotsiaalspetsialistile teenuse vajaduse aeg, marsruut ning põhjus)

2.5.1. asjaajamise ja meditsiiniteenusega seotud sõit sihtpunkti ja tagasi
(1 kord kuni 3km)
3,00/1 kord
2.5.2. asjaajamise ja meditsiiniteenusega seotud sõit väljaspool Toila valda (sihtpunkti ja tagasi iga läbitud sõidukilomeeter
2.5.3. ootetund alates 2. (teisest) tunnist
0,30/1 km

1,00
2.6. Sauna- või duššiteenuse korraldamine (ettetellimisel)
2,00/1 kord+teenuse hind
2.7. Pesu pesemise teenuse korraldamine (lisandub transpordikulu juhul, kui teenust osutatakse väljaspool Toila valda)
2,00/1 masinatäis+teenuse hind
Teenust ei osutata laupäeval, pühapäeval ja riiklikel pühadel.

Alates 1. jaanuarist 2019 jõustus uus Toila vallavalitsuse määrus „Toila valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste piirmäärad”


Leibkonna sissetulekust mittesõltuvad toetused
1) sünnitoetus 320 eurot
2) matusetoetus
300 eurot
3) lasteaia kohatasu hüvitamine
100%

Leibkonna sissetulekust sõltuvad toetused:
1) toetus lasteaia kulude osaliseks hüvitamiseks – kuni 50 eurot lapse kohta kuus;
2) toetus kooliaasta alustamisega seotud kulutuste osaliseks hüvitamiseks õpilastele kuni 19. eluaastani (k.a.) - kuni 50 eurot lapse kohta aastas;
3) toetus retseptiravimite maksumuse osaliseks hüvitamiseks – kuni 100 eurot isiku kohta aastas;
4) toetus raviteenuste osaliseks hüvitamiseks – kuni 50 eurot isiku kohta aastas;
5) toetus sotsiaal- ja tervishoiuteenusele sõidukulu osaliseks hüvitamiseks – kuni 100 eurot isiku kohta aastas;
6) toetus invaabivahendite soetamise või rendi maksumuse osaliseks hüvitamiseks – kuni 100 eurot isiku kohta aastas;
7) küttetoetus osaliseks hüvitamiseks ahiküttega eluruumides – kuni 220 eurot leibkonna kohta aastas;
8) toetus prillide soetamise kulu osaliseks hüvitamiseks – kuni 50 eurot isiku kohta aastas;
9) toetus laste- ja spordilaagi kulutuste osaliseks hüvitamiseks – kuni 70 eurot lapse kohta aastas;
10) muu sotsiaaltoetus hädavajalike kulutuste osaliseks hüvitamiseks – kuni 100 eurot isiku kohta aastas;
11) toetus erakorraliste kahjude ja kulude osaliseks hüvitamiseks – üksikjuhtumist lähtuvalt.

Sihtgrupist sõltuvad toetused:
1) toetus koolisõiduga seotud kulutuste hüvitamiseks

Valla eelarvest makstavate toetuste taotlemine, määramine ja maksmine

(1) Leibkonna sissetulekust mittesõltuvad toetused
1) Sünnitoetust makstakse ühele lapsevanemale (reeglina emale) lapse sünni puhul, kui lapsevanema ning sündinud lapse rahvastikuregistrijärgseks elukohaks on Toila vald. Mitmikute sünni puhul makstakse sünnitoetust iga lapse kohta.
2) Lapse vanemal on õigus toetusele kahe kuu jooksul pärast lapse sündi. Toetust makstakse avalduse esitamisel kehtinud korras ja määras. Toetuse maksmise aluseks on sünnitõend ja rahvastikuregistri andmed. Avalduses märgitakse taotleja nimi, kontaktandmed, arvelduskonto number.
3) Sünnitoetust ei maksta, kui laps on riiklikul ülalpidamisel või on teises perekonnas eestkostel või hooldusel.
4) Matusetoetus makstakse isiku surma korral, kelle viimaseks elukohaks oli rahvastikuregistri andmetel Toila vald. Toetuse saamiseks tuleb esitada vallavalitsusele avaldus. Avalduses märgitakse taotleja nimi, kontaktandmed, arvelduskonto number, lisatakse kuludokumendid. Toetuse maksmise aluseks on surmatõend ja rahvastikuregistri andmed. Matusetoetust finantseeritakse riigieelarvest Toila valla eelarve kaudu.
5) Lasteaia kohatasu hüvitatakse lapsevanemale 100% ulatuses kui peres on kaks ja enam last, kes käivad lasteaias ja nii vanema kui ka laste elukoht on rahvastikuregistri andmetel Toila vald lapsevanema poolt esitatud avalduse alusel. Avalduses märgitakse taotleja nimi, kontaktandmed, arvelduskonto number, lasteaia nimetus, laste nimed ja isikukoodid ning lisatakse kuludokumendid.

(2) Leibkonna sissetulekust sõltuvad toetused
1) Toetuse taotleja esitab vallavalitsusele avalduse, milles põhjendab toetuse saamise vajadust. Avalduses märgitakse taotleja nimi, kontaktandmed, leibkonna koosseis ja sissetulekud, arvelduskonto number. Avaldusele lisatakse kuludokumendid;
2) Sotsiaaltöötajal on õigus nõuda taotlejalt leibkonna sissetulekuid tõendavaid dokumente ning muid andmeid ja dokumente, millest informeeritakse taotlejat avalduse vastuvõtmisel või kümne tööpäeva jooksul pärast avalduse vastuvõtmist;
3) Toetust on õigus taotleda kahe kuu jooksul peale sündmust, millega seoses toetust taotletakse;
4) Käesoleva korra § 2 lõikes 2 sätestatud toetuse määramise aluseks on leibkonna sissetulek. Sissetuleku hulka arvatakse kõik netotulud, välja arvatud riigi- ja vallaeelarve vahenditest makstavad ühekordsed sotsiaaltoetused;
5) Käesoleva korra § 2 lõikes 2 sätestatud toetus määratakse reeglina isikutele, kelle leibkonna sissetulek iga pereliikme kohta on väiksem kui kahe ja poole kordne kehtiv toimetulekupiiri määr;
6) Käesoleva korra § 2 lõike 2 punktis 7 sätestatud toetust on õigus määrata ka suurema sissetulekuga peredele.

(3) Sihtgrupist sõltuvad toetused:
1) Koolisõiduga seotud kulutused hüvitatakse Ida-Virumaal üldhariduskoolides alg-, põhi- või keskharidust omandavatele õpilastele õppetöö perioodil täies ulatuses.
2) Sõidukulude hüvitamist on õigus taotleda õpilase vanemal, eestkostjal, hooldajal või õpilasel endal alates 18. eluaastast. Toetuse saamiseks esitab eespool nimetatud isik vallavalitsusele avalduse. Avalduses märgitakse taotleja nimi, kontaktandmed, õppeasutus, õpilase nimi, klass ning süstematiseeritud sõidupiletid, kus on loetavad kuupäev, maksumus, sõidumarsruut ning kellaaeg.
3) Hüvitatakse kahel viimasel kuul kooli ja sealt tagasi alalisse elukohta sõitmiseks kasutatud sõidupiletid, arvestusega üks edasi-tagasi sõit päevas. Väljamaksed teostatakse vallavalitsuse korralduse alusel taotleja arvelduskontole.
(4) Toetuse suurus sõltub Toila valla eelarvest sotsiaaltoetusteks eraldatud vahenditest, toetuse piirmäärast, riiklikest sotsiaaltoetustest, taotleja leibkonna sissetulekutest, varanduslikust seisust, eluasemekuludest ning taotleja vajadustest. Sotsiaaltöötajal on õigus, eelneval kokkuleppel taotlejaga teha kodukülastus, et hinnata sotsiaaltoetuse määramise vajadust.

Alates 1. novembrist 2018 on võimalik taotleda teise või enama lasteaias käiva lapse eest 100% kohatasu maksmise hüvitamist
Lasteaia rahastamine toimub Toila valleelarvelistest vahenditest ja lapsevanemate poolt kaetavast osast. Vanem maksab lasteaiamaksu, mis koosneb toidukulu päevamaksumusest ning osalustasust (lasteaia kohatasu).
Vallavolikogu 26.09.2018 istungil oli päevakorras lasteaias käivate laste eest kohatasu maksmisest vabastamine. Kuna vallas elavad lapsed käivad erinevates lasteaedades, sh ka väljaspoolt valla haldusterritooriumi ja tulenevalt koolieelse lasteasutuse seadusest võttis vallavolikogu vastu kaks määrust.
- Toila valla munitsipaallasteaias (Kohtla-Nõmme lasteaed, Voka lasteaed) käivate laste eest kohatasu maksmisest vabastamine.
Vanem vabastatakse kohatasu maksmisest teise või enama lasteaias käiva lapse eest 100% ulatuses tingimusel, et peres on kaks või enam last, kes käivad lasteaias ja nii vanema kui ka laste elukoht on rahvastikuregistri andmetel Toila vald. Vanem esitab üks kord kohatasu maksmisest vabastuse saamiseks Toila Vallavalitsusele avalduse, milles on nimetatud lasteaed, laste nimed ja isikukoodid.
- Eralasteaias ja väljaspool Toila valda lasteaias käivate laste kohatasu tasumine.
Rakenduvad samasugused soodustused kui munitsipaallasteaedades.  Soodustust reguleerib Toila Vallavolikogu poolt kehtestatud määrus „Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord", mille kohaselt vanem esitab kohatasu maksmisest vabastuse saamiseks Toila Vallavalitsusele avalduse koos kuludokumentidega (mõlema lapse) lasteaia kohatasu maksmise kohta. Lasteaia kohatasu hüvitamiseks on õigus esitada taotlus korraga kuni kahe viimase kuu tasutud kohatasu eest.

Määrame ja maksame riiklikku toimetulekutoetust, mis on rahaline toetus peredele, kelle sissetulekud on alla toimetulekupiiri.

Toimetulekutoetust, mida makstakse üksi elavale isikule või pereliikmele, kelle kuu netosissetulek jääb peale eluasemega seonduvate kulude tasumist alla Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud toimetulekupiiri; 2019. aasta riiklik toimetuleku piir on 150 eurot esimese või ainsa leibkonnaliikme kohta ja iga järgnev täisealine pereliige 120 eurot, alaealise lapse toimetulekupiir 180 eurot. See on summa, mis pärast eluasemekulude katmist inimesele peab kätte jääma muude kulutuste jaoks. Avaldusi saab esitada sotsiaaltöötaja juures.

Kõikide toetuste avaldusete blanketid on saadaval vallavalitsuses kui ka Toila valla kodulehel.Valimised 2019
Toila vallas on moodustatud 4 valimisjaoskonda: 
valimisjaoskond nr 1 asub Toila seltsimajas aadressil Pikk tn 41, Toila; valimisjaoskond nr 2 asub Voka raamatukogus aadressil Narva mnt 2, Voka; valimisjaoskond nr 3 asub Järve noortekeskuses aadressil Järve küla 10, Järve küla ja valimisjaoskond nr 4 asub Kohtla-Nõmme rahvamajas aadressil Kooli 9, Kohtla-Nõmme.

Valimisjaoskonda minnes võtke kindlasti kaasa isikut tõendav dokument. Isikut tõendavad dokumendid on näiteks:
  • isikutunnistus (ID-kaart)
  • Eesti kodaniku pass
  • diplomaatiline pass
  • meremehe teenistusraamat
  • juhiluba
Iga valija hääletab ise ja oma hääleõigust ei saa kellelegi teisele loovutada ka volikirja alusel.
Jaoskonnakomisjoni liige annab Teile valijate nimekirja alusel hääletamissedeli. Hääletamissedeli saamise kohta annate Te allkirja valijate nimekirja allkirjalahtrisse. Te täidate hääletamissedeli ise, tehes seda hääletamiskabiinis.
Kui Te ei ole füüsilise puude tõttu ise võimeline hääletamissedelit täitma, võib seda Teie palvel ja juuresolekul teha teine valija, kuid mitte kandidaat.
Hääletamissedelile tuleb Teil selleks ettenähtud kohta kirjutada ühe kandidaadi, kelle poolt Te hääletate, registreerimisnumber. Registreerimisnumbrit kirjutades olge tähelepanelikud ja veenduge, et hääletamissedelile olete registreerimisnumbri õigesti ja arusaadavalt kirjutanud.
Kui Te hääletamissedeli rikute, on Teil õigus saada jaoskonnakomisjonilt uus sedel. Rikutud või defektiga hääletamissedel tuleb tagastada jaoskonnakomisjonile, kes annab teile uue sedeli. Kui Te olete hääletamissedelile juba märkinud oma valimisotsustuse, kriipsutage see enne sedeli jaoskonnakomisjonile tagastamist läbi nii, et otsustus ei ole loetav.

Valija ei või hääletamissedelit hääletamisruumist välja viia.
Pärast hääletamissedeli täitmist murdke sedel kokku ning andke see jaoskonnakomisjoni liikmele, kes lööb kokkumurtud hääletamissedeli välisküljele jaoskonnakomisjoni pitsati jäljendi.
Hääletamissedel tuleb Teil lasta hääletamiskasti ise. Kui Te ei ole füüsilise puude tõttu ise võimeline hääletamissedelit hääletamiskasti laskma, võib seda Teie palvel teha mõni teine valija Teie juuresolekul.

Jana Kangur
vallasekretär
Lasteaed on lapse esimene töökoht


Toila vallas asub hetkel kolm lasteaeda, Vokas, Kohtla-Nõmmel ja Toilas. Kohtla piirkonna lapsed käivad enamasti Kohtla-Järvel asuvas Kirju-Mirju lasteaias. Iga lasteaed on omanäoline ning eriline. Antud artiklit ajendas kirjutama rõõm ning ühtlasi ka vajadus lasteaia teemadel rohkem avatumalt rääkida. Rõõm on just seetõttu, et hea on tõdeda meie valla lasteaedade väga head täituvust. Vajadus tulenes aga meie lasteaedade võimekusest, kus peale avalduse esitamist ei pruugi laps kohe järgmisel päeval lasteaeda saada. Hea lapsevanem, palun alusta lasteaeda avalduse esitamisega aegsasti, sest see annab võimaluse lasteaedadel rühmi teadlikumalt komplekteerida ja nii tagate lapsele lasteaias ka koha.

Toila valla lasteaedade täituvus
Toila Lasteaed Naerumeri on kolmerühmaline lasteaed. Esimeseks veebruariks 2019 on lasteaia nimekirjas 58 last, kellest 18 last ehk 31% moodustavad teiste omavalitsuste lapsed.
Toetudes lastevanemate avaldustele on 1. septembriks 2019 lasteaias 60 last, see tähendab, et järgmiseks õppeaastaks vabu kohti pole.
Voka lasteaias Naksitrallid on üks sõimerühm ja neli vanusest lähtuvat aiarühma. Rühma vanuseline koosseis tekib lastevanematega koostöös ja võimalusel vanemate soove arvestades. Hetkel on sõimes 13 last ja avaldusega kevadperioodil lisandumas veel kaks last. Koolieelikuid on ainult 11. Kokku on nimekirjas 68 last. Neist viis teistest omavalitsustest.
2019. aastal on Kohtla-Nõmme Kooli lasteaed kolmerühmaline eesti õppekeelega lasteaed, kus on üks sõime- ja kaks aiarühma. Kohtla-Nõmme lasteaias käib hetkel 47 last, sõimerühmas 15 last, nooremas rühmas 18 last, koolieelses rühmas 14 last. Avaldusi uueks õppeaastaks (2019 /2020) on laekunud praegusel momendil seitse. Need on kõik sõimerühma soovijad. Uusi tulijaid lasteaeda on raske prognoosida, sest see sõltub vanemate elukoha muutusest ja sündide arvust. Siiamaani on rühmade täituvus olnud stabiilne. Suur nõudlus oli omal ajal sõimerühma järele, kuid nüüd on see probleem lahenenud, sest 2014. aasta augustis avati sõimerühm.
Kirju-Mirju lasteaia direktor Ingrid Ustav tõi välja, et nende lasteaias on käinud alati lapsi Kohtla (Toila) vallast, kui on vabad kohad. Momendil on nende lasteaia järjekorras ootel 11 alla kolme aastast Toila valla last, lasteaias käib momendil Toila vallast 30 last. Eesti keelt kõnelevad lapsed on saanud aga alati lasteaiakoha.

Sõnum lapsevanematele
Toila lasteaed lähtub inimliku suhtlemise printsiibist. “Hea lapsevanem, kui meie lasteaia, lapse kasvukeskkond, lapsest lähtuv tegevuskultuur ning projektõpe Teile sobib ning tunnete, et see on hea just Teie lapsele, siis võtke kaasa lapse sünnitõend ning tehke soovi kohta lasteaia koha osas avaldus” ütleb Leena Tukkija. Kui soovite eelnevalt lasteaia töötajate, ruumide ja muuga lähemalt tutvuda, siis võtke Toila lasteaiaga ühendust telefonil 5273014 või meiliaadressil naerumeri@lasteaed.eu.
Voka lasteaed rõhutab eelkõige oma õpetajaskonna pädevust. Õpetajaskond on kvalifitseeritud, staažikas, õppiv ja nooruslik. Igal tasandil töötaja on oluline laste õppimis- ja kasvamisprotsessis. Lasteaias töötab muusika-ja liikumisõpetaja (1,0), logopeed (0,25) ning tervishoiutöötaja (0,5).
Ruumid on lastesõbraliku lahendusega ning pidevalt uuenevad. Õueala on looduslähedane ja turvaline. Lasteaial on oma köök ja laste tegemisi toetav köögipersonal. Kokkamine on ka rühmades au sees.
Voka Lasteaed Naksitrallid on kauaaegne Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku kuuluv lasteaed. Lasteaed juhindub haridusprogrammist „Ettevõtlik Kool” ning omab kvaliteeditunnust – hõbetaset. Naksitrallide lasteaed on tuntud kui väga hea eesti keelekeskkonnaga õppeasutus.
Kohtla-Nõmme Koolis on väike, hubane ja kodune lasteaed. Töös on kõige olulisem laps. Lasteaia töötajad pakuvad lapsele parimat mängu-ja õpikeskkonda ning arenemisvõimalust; peavad oluliseks kasutada ära lapseea loomulikku uudishimu ja õppimisvõimet ning tegeleda temaga aktiivselt. Igale lapsele lähenetakse individuaalselt, arvestatakse lapse võimeid, loomupäraseid andeid, huve ja erivajadusi. Lapsevanemad on alati oodatud osalema rühma igapäevaelus ja üritustel.

Mis eristab?
Toila Lasteaias Naerumeri on loodud lapse sisemise potentsiaali avastamiseks ja arenguks erinevates ruumides OHHOO ja AHHAA keskused. Iga lasteaia ruum elab oma elu koos laste loominguga: koridoris saab lugeda raamatuid, vaikuseruumis unistada ja mediteerida, OHHOOS katsetada värve, õppida saksa ja vene keelt. Hommikused virgutusvõimlemised ning sportlikud päevad hoiavad tervena kogu lasteaia pere. Laste loomingu tulemusena saab aulast laste mängumaa ja seikluspark. Laps on looja! Laste ideedest ja ettepanekutest kujunevad välja maja peod ja sündmused.
Voka lasteaia lähim ümbrus võimaldab erinevaid õpikeskkondi: lapsed saavad teadmisi tootmisest, teenindusest, farmi- ja talupidamisest; aiarühmad teevad koostööd raamatukogu ja noortekeskusega ning ülioluline on ka ümbritsev mitmekesine looduskeskkond. Õues õppimist soosib rühmaõpetajate paindlik ja kattuv tööaeg.
Kohtla-Nõmme lasteaeda eristab teistest eelkõige asumine koolimajaga ühes hoones, kus läheduses on park ja mets, mis võimaldab käia õppekäikudel, loodusmatkadel. Kooli territooriumil on suur staadion, kus praktiseeritakse aktiivset liikumist ja sporti. Tihe koostöö, kogemuste vahetamine kooli ja lasteaia vahel, selleks et üleminek lasteaiast kooli oleks võimalikult sujuv ja valutu. Et paremini organiseerida õppetööd muusikas ja liikumises, saavad lapsed peale lasteaia muusikasaali kasutada kooli võimlat ja aulat. Hea koostöö on kooli raamatukoguga (ettelugemispäevad, muinasjutuhommikud jne) ning toimuvad erinevad huviringid. Digihariduse võimaluste kasutamine õppetöös (põrandarobotid BeeBot)
Aitäh Julie Laur Voka lasteaiast, Leena Tukkija Toila lasteaiast, Moonika Mägipõld Kohtla-Nõmme lasteaiast. Võtsime ühendust ka Kohtla-Järve Kirju-Mirju lasteaiaga, et saada ülevaade sealsetest võimalustest seoses lasteaia kohtadega.

Kerda Eiert
abivallavanem

Toila vald on kõige noortesõbralikum valdHaridus- ja Teadusministeerium koostöös Eesti Noorsootöö Keskusega tunnustab igal aastal üleriigiliselt noorsootöö valdkonna parimaid tegijaid, isikuid ja organisatsioone, kes on panustanud noorsootöösse, valdkonda edendanud, algatanud uusi tegemisi ja mõjutanud valdkonna arengut kohalikul, maakondlikul või üleriigilisel tasandil.

31. jaanuaril toimus noortevaldkonna tunnustussündmus, kus haridus- ja teadusminister Mailis Reps kuulutas välja valdkonna kõige vägevamad tegijad, kes võistlesid 12 kategoorias.
Aasta noorsootöötaja nominent oli Toila valla Spordi- ja Kultuurikeskuse Voka Avatud Noortekeskuse juhataja Elisabeth Purga.

Aasta kohaliku omavalitsuse tiitli teenis välja Toila vald.
Toila vald on tegelenud noorsootööga pidevalt, kuid eriline rõhk pandi valdkonnale just 2018. aastal. Siis loodi noorte ideest lähtuvalt valda noortevolikogu, mille teostus sündis valla ja noorte koostöös. Korraldati sündmus „Noored ja otsustajad“, mis toimus noorteaktiivi eestvedamisel koostöös vallaga, ning kuhu olid kutsutud nii noored kui otsustajad ja omavahel arutati noori puudutavate teemade üle.
Toila vallas kaasatakse nii noori kui noorsootöötajaid valla töösse läbi erinevate komisjonide ja arutelude ning võetakse kuulda noorte arvamust – enne otsuseid vastu ei võeta, kui ka noorte seisukoht on läbi analüüsitud ja kaalutud.
Toila vald tunnustab ja tõstab esile noori ja noortega töötavaid inimesi ning noorsootöö on oluline valla osa, mistõttu suunatakse sinna ka pidevalt rahalisi ressursse juurde. Peale 2017. aasta haldusreformi on Toila vald võtnud eesmärgiks olla noortesõbralik vald ning see on meil ka õnnestunud!

Lea RandToila vallas elavad tegusad ja tublid naised


Veebruarikuus, vabariigi aastapäeva eel, jagatakse erinevaid autasusid ja suur rõõm on tõdeda, et osa nendest tuli tänavu ka meie valda.

Eesti kultuurkapitali aastapreemia pälvis Ida-Virumaa rahvakultuuri „peadirigent” Erika Kõllo.Aasta Turismiedendaja 2018 tiitliga pärjati Ida-Viru turismiklastri eestvedaja Kadri Jalonen.


Vabariigi Presidendi otsusega antakse Eesti Punase Risti IV klassi teenetemärk Ida-Virumaa naiste tugikeskuse-varjupaiga juhatajale Lilli Andrejevile.Palju õnne ning jätkuvat tegutsemislusti ja tööindu kõigile tunnustuse saajatele!
Järgmistes valla lehtedes teeme nendega kindlasti ka lähemalt tutvust ja räägime tunnustust väärivatest tegudest pikemalt.

Lea Rand
Fotod: Matti Kämärä/Põhjarannik

Õitepargi rajamise jätk


20. augustil 2018. aastal istutasid Toila SPA lähistele Föhrenhofi väljale 100 peret oma lastele pühendatud 100 dekoratiivset õunapuud. 

Ootame juba põnevusega lume sulamist ja kevadet, et näha, kui hästi on puud kasvama läinud ning et kui palju õisi juba sel kevadel pargis olema saab. Puude istutamine toimus vallavalitsuse tellitud maastikukujunduse projekti alusel, kuhu lisaks õunapuudele on ette nähtud teerajad ning kümme istepinki.
Õitepargi rajamine on algusest peale olnud kogukonnaprojekt ning et see saaks lõpuni vormistatud, kutsume üles kõiki vallas või laiemalt Ida-Virus tegutsevaid ettevõtteid soetama Õiteparki omanimeline istepink. Istepink tellitakse Avinurme puidumestritelt (Avinurme Puiduait) ning koos betoonaluse ja nimesildiga on ühe pingi maksumuseks 550 eurot. Istepinkideks oleme valinud juba rannaalal ja Pikal tänaval paiknevad valged puitpingid, kus on mugav istuda ning mis näevad ka väga head välja.
Pingi võib soetada lisaks ettevõtetele ka vallas tegutsevad mittetulundusühingud, muud huvigrupid, sõprus- või perekonnad. Kui huviliste hulk on suurem, kui kümme, siis eelistatakse kohalikke ettevõtjaid ja MTÜ-sid.
Pingi soetamisest huvitatutel palun ühendust võtta aadressil piia.tamm80@gmail.com
Just sellised saavad olema ka õitepargi pingid. Foto: Matti Kämärä

MTÜ Ettevõtlik Virumaa nimel
Piia TammÕhinaga õppima!


Nagu eelmistelgi aastatel, oleme ka selleks õppeaastaks otsinud võimalusi õpet viia koolimajast välja või kutsuda klassi ette erinevaid külalisõpetajaid. Teen lühikese ülevaate, mis on toimunud käesoleva õppeaasta 1. poolaastal.

Septembril külastas 1. klassi noorsoopolitsei – kõneldi sõbralikkusest ja liiklusest kooliteel. Iga laps sai kingituseks liiklusaabitsa. Gümnasistide ees oli Viru Vangla väljaõppe spetsialist, kes tegi reklaami enesekaitse koolitusele ja kutsus meie noori seal osalema. Riigikaitse kursuslaste tunnis esines kaitseressursside ametnik. 10.klassi inglise keele tunnis olid külaline Kanada saatkonnast ja Eestis õppiv Kanada noor. Tutvustati Kanada haridust ja kultuuri, töökeeleks oli inglise keel. 9. - 11. klassi õpilastele esines Tartu Ülikooli tudeng proviisoriõppest, kes külastas kooli antibiootikumide teadlikkuse nädala raames ja kohtumise eesmärk oli suurendada õpilaste teadlikkust antibiootikumide korrektsest kasutusest ning sellega kaasnevatest murekohtadest. Novembri alguses esinesid külalised Eesti NATO Ühingust ja Saksa saatkonnast, kelle eesmärk oli gümnasistide teadlikkuse tõstmine nii NATO tegevusvaldkondade kui ka Eesti -Saksamaa välissuhete ja kaitsekoostöö osas. Veel esines novembris 10. ja 11. klassi õpilaste ees Baltimaade juhtiv välisõppe nõustaja, kes jagas informatsiooni välismaale õppima asumisest, ülikoolidesse sisseastumiskatsetest, keelekursustest ja suvelaagritest. 6. klassi ühiskonnaõpetuse tunnitöös osales Toila valla volikogu kantselei juht, kes rääkis kohaliku omavalitsuse ülesannetest, rollidest ja valimistest. Jalgpalliliidu projekti “Jalgpall kooli" ning Korvpalliliidu projekti “100 kooli” raames viidi algklassiõpilastele läbi näidistunnid, kohtumistest jäi koolile hulk palle. 8. ja 10. klassi geograafiatundides esines Mäetaguse valla GIS (geoinfosüsteemi) spetsialist. 6. kl juhataja kutsus lapsevanemaid klassijuhatajatundi rääkimaks nende haridusteest ja tööelust - üks lapsevanem on seda juba ka teinud 

Samuti toimusid Keskkonnainvesteeringu Keskuse toel keskkonnateadlikkust arendavad õppekäigud. Seekord oli sihiks võetud õpilaste arusaama kujundamine tootjate ja tarbijate panustamisest säästvasse keskkonnakasutusse. Õpilased osalesid Iisaku Looduskeskuse, Alutaguse Matkaklubi ja Kauksi Külastuskeskuse korraldatud programmides. 1. klass osales õppeprogrammis “Sipelgas Ferda sorteerib prügi”, 2. klassid “Mets kui kooslus”, 3. klass "Elu soos", 4. klass "Minu valikud", 5. klass "Vesi ja veekasutus”, 6. klass osales "Mullaprogrammis", 7. klassid uurisid "Looduskasutust kaitse alal”, 8. klassid “Jäätmetekke ennetamist”, 9. klass uuris keskkonnakasutust Kotka matkaraja näitel, 10. klass käis õppekäigul savikarjääris ja Aseri tellisetehases, 11. klass uuris kaevandusalade rekultiveerimist Aidus ja 12. klass käis Auvere ja Narva eletrijaamades uurimas keskkonnakasutuse ja –kaitse vahelise tasakaalu saavutamist.

Aineõpetajad korraldavad väljasõite koolimajast kui näevad vajadust ja võimalust see siduda ainekavaga. Nendel õppekäikudel on olnud eesmärgiks ühe väljasõiduga kaasata mitut erinevat õppeainet (koolirahvas nimetab seda “lõimimiseks"). Nii käis õp Inna Toovis oma 8. kl matemaatikarühma õpilastega tutvumas TÜ Teaduskoolis sellega, mida ülikoolil nupukatele põhikooliõpilastele pakkuda on. Kõik algklassid osalesid Toila raamatukogu juhataja läbiviidud raamatukogutundides, kus räägiti hundist, Eesti rahvusloomast. Keeleõpetajad viisid 10. ja 11. klasside õpilased Vargamäele, Tammsaare radadele. Riigikaitsekursuslased (10. kl) käisid tutvumas eluga Alutaguse Malevas ja Viru Jalaväepataljonis. 11. klass osales rahvusraamattukogus GIS päeval. 4.-8.klasside õpilased osalesid projektis “Klassiga kinno" ja said seeläbi tasuta sõidu Tallinasse kinno ja ühte enda valitud muuseumisse. 11. klassi õpilased külastasid Kukruse Polaarmõisa ja said osa etendusest “Ristumine peateega". 2. klass külastas Iisaku Kihelkonnamuuseumi, 4. kl Tartu Tähetorni ja Tartu Ülikooli Botaanikaaeda.

21. detsember oli 4.-11. klassi õpilastele traditsiooniline e-õppepäv.

Oli sisutihe ja tegevusterohke poolaasta. Küllap see jätkub samamoodi ka teisel poolaastal. Kuid siis on õppetööd ilmestamas pigem kokkuvõtlikud tegevused – üleminekueksamid (7. ja 10. kl), tasemetööd (3. ja 6. kl), õpilaskonverentsid (8. ja 11. kl), lõpueksamid (9. ja 12. kl).

Merike Lepsalu
Õppealajuhataja
Toila Gümnaasium