Friday, November 7, 2014

Detailplaneeringu kehtestamisest


 
Toila Vallavalitsuse 27.10.2014 korraldusega nr 211 „Vahtra kinnistu detailplaneeringu kehtestamine” kehtestati Toila vallas Vaivina külas Vahtra kinnistu detailplaneering.
Toila Vallavalitsus algatas 30.10.2006 korraldusega nr 534 “Detailplaneeringu koostamise algatamine lihtsustatud korras” Toila vallas Vaivina külas Vahtra kinnistul (katastritunnus 80201:002:0081, reg nr 1827808, pindala 9598 m², maakasutuse sihtotstarve elamumaa) lihtsustatud korras detailplaneeringu koostamise. OÜ TGK GEO poolt koostatud detailplaneeringuga on lahendatud kinnistu jagamine kaheks eraldiseisvaks kinnistuks, hoonestusalad ja juurdepääsuteede paigutus. 23.04.2014 esitas kinnistu uus omanik avalduse planeeringu menetluse jätkamiseks ja muudatuste tegemiseks.
Detailplaneering on kooskõlas Toila vallavolikogu 28.10.2005.a. määrusega nr 1 kehtestatud Toila valla üldplaneeringuga.
Kehtestatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Toila Valla veebilehel.

No comments:

Post a Comment