Friday, November 7, 2014

Detailplaneeringu kehtestamisest


Toila Vallavalitsuse 27.10.2014 korraldusega nr 210 „Toila aleviku aleviku Ranna tn 12 krundi detailplaneeringu kehtestamine” kehtestati Toila vallas Toila alevikus Ranna tn 12 kinnistu detailplaneering
Toila Vallavalitsuse 10.03.2014.a. korraldusega nr 47 „Toila vallas, Toila alevikus, Ranna tn 12 detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine“ algatati Toila vallas, Toila alevikus Ranna tn 12 kinnistu ja detailplaneering. Lähteseisukohad detailplaneeringu koostamiseks on kinnitatud Toila Vallavalitsuse 24.03.2014.a. korraldusega nr 64. Detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine ja avalik arutelu toimus 16.04.2014.a.Toila vallamajas Pikk tn 13a. Toila Vallavalitsus võttis 18.08.2014 korraldusega nr 165 vastu detailplaneeringu ja suunas avalikule väljapanekule. Avaliku väljapaneku käigus vastuväiteid ega ettepanekuid ei esitatud. Detailplaneering on kooskõlas Toila vallavolikogu 28.10.2005.a. määrusega nr 1 kehtestatud Toila valla üldplaneeringuga. OÜ AIT Projekti poolt koostatud detailplaneeringus on lahendatud Ranna tn 12 kinnistul ehitusõiguse määramine, uute hoonestusalade paiknemine, liikluskorraldus ja parkimine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted, tehnovõrkude ja-rajatiste paiknemine ja ehitiste olulisemd arhitektuurinõuded.
Kehtestatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Toila Valla veebilehel.
No comments:

Post a Comment