Friday, December 5, 2014

Jõe tn 12 detailplaneeringu algatamisest

Toila Vallavalitsuse 10.11.2014 korralduselga nr 222 „Toila vallas, Toila alevikus, Jõe tn 12 detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine” algatati Toila vallas Toila alevikus Jõe tn 12 asuval kinnistul (katastritunnus 80206:001:0215, reg nr 2340408, maa sihtotstarve tootmismaa 100%, pindala 69364 m²) detailplaneeringu koostamine.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on tootmise laiendamiseks krundile ehitusõiguse määramine, uute hoonestusalade määramine, liikluskorralduse ja parkimise määramine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine, kujade määramine, tehnovõrkude ja-rajatiste asukoha määramine, ehitise olulisemate arhitektuurinõuete seadmine ja keskonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks. Detailplaneering on kooskõlas Toila valla üldplaneeringuga (kehtestatud Toila Vallavolikogu 28.10.2005.a. määrusega nr 1). 
Planeeringuala on hoonestatud. Keskkonnamõju strateegilist hindamist Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes ei algatata, sest planeeringuga ei kavandata olulise keskonnamõjuga tegevusi. Kavandatav tegevus ei avalda olulist mõju ning ei põhjusta keskkonnas pöördumatuid muudatusi, ei sea ohtu inimeste tervist, heaolu, kultuuripärandit ega vara.

Detailplaneeringu korraldaja ja kehtestaja on Toila Vallavalitsus. Detailplaneeringu eskiislahenduse arutelu toimub 09.12.2014.a. Kell 15.00 Toila vallamajas aadressil Pikk 13a Toila alevik Toila vald. 
Informatsioon detailplaneeringu kohta: Toila valla veebilehel www.toila.ee ja Toila valla maakorraldaja Hannes Kohtring tel 3369 546. E-post: hannes.kohtring@toila.ee.

No comments:

Post a Comment