Tuesday, December 12, 2017

Jõe tn 7 ja 7a detailplaneering

Toila Vallavalitsuse 04.10.2016 korraldusega nr 171 „Toila vallas, Toila alevikus, Jõe tn 7 ja 7a kinnistute ning lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine „ algatati Toila alevikus Jõe tn 7 kinnistu (katastritunnus 80206:001:0317, reg. nr 3644208, maa sihtotstarve ärimaa 100%, pindala 15939 m2 ) ja Jõe tn 7a kinnistu (katastritunnus 80206:001:0318 , reg. nr 5036308, maa sihtotstarve ärimaa 100%, pindala 6047 m2 ning lähiümbruse detailplaneeringu koostamine.
Keskonna mõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 35 lg 1 alusel keskkonnamõjude strateegilist hindamist ei algatatud. Koostatava detailplaneeringu eesmärk on kooskõlas Toila valla üldplaneeringuga, mis on kehtestatud Toila Vallavolikogu  28.10.2005.a. määrusega nr 1. Planeeringuala on osaliselt hoonestatud.
Detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimus 09.11.2016 Toila vallamajas.
Detailplaneeringuga antakse ehitusõigus Jõe tn 7 ja 7a kinnistutele puhkeküla hoonekompleksi rajamiseks. Detailplaneeringuga luuakse planeeringuala ruumiline terviklahendus koos liikluskorralduse, parkimise, taristute ja haljastuse rajamiseks. Detailplaneeringuga liidetakse Jõ tn 7 ja 7a. Moodustatakse uus kinnistu Jõe tn 7, ärimaa 100% (002;Ä)
Detailplaneeringu projekti on koostanud AIT Projekt OÜ. Töö nr DP-2017-1. Detailplaneeringu korraldaja ja kehtestaja on Toila Vallavalitsus.
Toila Vallavalitsuse 28.11.2017 korraldusega nr 190 on detailplaneering vastu võetud ja suunatud avalikule väljapanekule. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 18.12.2017 kuni 02.01.2018 Toila vallamajas aadressil Pikk 13a Toila alevik Toila vald. Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Toila valla veebilehel www.toila.ee
Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 09.01.2018 kell 15:00 Toila vallamajas aadressil Pikk 13a Toila alevik Toila vald. Informatsioon detailplaneeringu kohta: Toila valla maakorraldaja Hannes Kohtring tel +372 336 9546 hannes.kohtring@toila.ee

No comments:

Post a Comment