Tuesday, December 12, 2017

Toila vallavolikogu pidas novembrikuus kaks istungit

8. novembri istungil otsustati:
- korraldada ümber Toila valla ametiasutused Toila Vallavalitsus, Kohtla Vallavalitsus ja Kohtla-Nõmme Vallavalitsus liitmise teel ning liita alates 1. jaanuarist 2018 Kohtla Vallavalitsus ja Kohtla-Nõmme Vallavalitsus Toila Vallavalitsusega;
- alates 1. jaanuarist 2018 moodustada Toila valla ametiasutus – Toila Vallavolikogu Kantselei, mille põhiülesanne on vallavolikogu asjaajamise ja majandusliku teenindamise korraldamine ning komisjonide töö tagamine;
- moodustada järgmised vallavolikogu komisjonid:
revisjonikomisjon – seadusega revisjonikomisjoni pädevusse antud ülesannete täitmine tööplaani alusel või volikogu ülesandel;
majanduskomisjon – eelarve, kohalike maksude, valla arengu (s.h. arengukavad), vallavara valitsemise, ruumilise planeerimise, maakorralduse, ehituse, keskkonnakaitse ja jäätmekäitluse, liikluskorralduse, ühistranspordi, teedeehituse, veevarustuse ja kanalisatsiooni, ettevõtluse ja turismi küsimused;
sotsiaalkomisjon – sotsiaalhoolekande, sotsiaalabi ja -teenuste osutamise, lastekaitse, tervishoiu ja tööhõive küsimused;
hariduskomisjon – hariduse (s.h. alus- ja huviharidus), kultuuri, spordi, laste- ja noorsootöö ning valla sümboolika küsimused.
Moodustatud komisjonidele valiti esimehed ja aseesimehed.

29. novembri istungil
- valiti revisjonikomisjoni liikmed ja kinnitati alaliste komisjonide liikmed.
Seega asuvad Toila Vallavolikogu 1. koosseisu alatised komisjonid tööle järgmises koosseisus:
Revisjonikomisjon
esimees Ulvi Luiksoo
aseesimees Olesja Ojamäe
liikmed Ursi Joost
Majanduskomisjon
esimees Gert Tartlan
aseesimees Etti Kagarov
liikmed: Mehis Astok, Roland Peets, Kirill Shevelev, Aivar Tamme, Hannes Lumiste, Meelis Tint, Andra Pärnamäe, Anatoli Ikohainen
Sotsiaalkomisjon
esimees Lea Rand
aseesimees Ursi Joost
liikmed: Kalle Merilai, Jaak Pruunes, Krista Kool, Moonika Räitsak, Kersti Tammesaar
Hariduskomisjon
esimees Kalev Naur
aseesimees Tiit Salvan
liikmed: Signe Ilmjärv, Ruth Kerov, Deivi Migaljov, Lea Rand, Johannes Neiland, Kaisa Pukk, Imbi Titto, Bruno Uustal, Andrus Kurs, Andrus Lehismets, Liivi Kingu, Arina Koppel, Olesja Ojamäe.

- võeti vastu määrus, millega kehtestati volikogu liikmele volikogu tööst osavõtu eest tasu maksmise kord: vallavolikogu liige saab 20 eurot kalendrikuus (vallavolikogu istungist osavõtu korral); vallavolikogu alatise komisjoni esimees 40 eurot kalendrikuus (komisjoni koosoleku toimumise kuul lisaks vallavolikogu liikme tasule); vallavolikogu alatise komisjoni aseesimees 30 eurot kalendrikuus (komisjoni koosoleku toimumise kuul lisaks vallavolikogu liikme tasule) ja vallavolikogu alatise komisjoni liige 20 eurot kalendrikuus (komisjoni koosolekust osavõtu korral).
- otsustati vallavolikogu esimehele makstava hüvituse suuruseks määrata 500 eurot kalendrikuus ja aseesimehele makstava hüvituse suuruseks 100 eurot kalendrikuus.
- Toila vallavanemaks kinnitati Eve East, kelle töötasuks määrati 2500 eurot.
- kinnitati Toila Vallavalitsus viie liikmelisena – Eve East, Silja Vask, Hillar Raag, Toivo Loide, Illart Jool.
- otsustati maksta hüvitist kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste tulemuste väljakuulutamise päevale eelnenud kahe aasta vastava ametikoha kuu keskmise hüvituse 12-kordses ulatuses endisele Kohtla Vallavolikogu esimehele, Kohtla-Nõmme Vallavolikogu esimehele, Toila vallavanemale, Kohtla vallavanemale ja Kohtla-Nõmme vallavanemale. See raha tuleb valitsuse eraldatud ühinemistoetusest.
Toila Vallavolikogu istungite päevakorrad ja eelnõud on tutvumiseks üleval ka Toila valla kodulehel.


TVLNo comments:

Post a Comment