Tuesday, December 12, 2017

Mida lapsed soovivad?

Kogu maailmas tähistati 20. novembril rahvusvahelist lapse õiguste päeva. MTÜ Lastekaitse Liit tähistas novembris lapse õiguste kuud, mille raames juhiti traditsiooniliselt erinevate tegevuste raames tähelepanu ÜRO lapse õiguste konventsioonist tulenevatele põhimõtetele.
Lastekaitse Liit keskendub 2017 aastal lisaks lapsesõbraliku õigusemõistmise, taastava õiguse ja multidistsiplinaarse koostöö temaatikale ka laste osalusele ja kaasamisele. Lapse õiguste kuu sõnum käesoleval aastal oli „Koostöös lapse heaks!“
MTÜ Lastekaitse Liit viis koostöös Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liiduga ajavahemikul aprill-august 2017 läbi kordusküsitluse “Laste osaluse toetamine ja kaasamine otsustusprotsessides”, mille eesmärk oli välja selgitada laste ja noorte osalemise ja kaasamise praktika omavalitsuste tasandil, sh jälgida muutusi võrreldes 2006 ja 2013 tulemustega, välja tuua omavalitsuste parimad praktikad, laste ja noorte osalemise ja kaasamisviiside eelistused, ning mõlema sihtgrupi ettepanekud antud valdkonna arendamiseks.
Toila lapsed soovisid: Võiksid toimuda põnevad vestlusringid huvitavate inimestega, millele tehakse eelnevalt reklaami, et kõik ikka teaks, et mingi üritus on tulemas. Samuti, kui laste/noorte arvamust küsitakse, siis peaks ka sellega arvestama.
On positiivne, et ühiskonna hoiakud laste ja noorte kaasamise osas on muutunud toetavamaks. Kohaliku omavalitsuse suhtlus laste ja noortega, ning vastupidi, peab kujunema ühiskonnas loomulikuks toimimisviisiks, sest see aitab kujundada lastest ja noortest täisväärtuslikud ühiskonnaliikmed ja aktiivsed kodanikud, kes tahavad panustada oma kogukonna heaolusse. MTÜ Lastekaitse Liit edastab küsitluses osalenud laste ja noorte ettepanekud kodukoha vaba-aja veetmise mitmekesistamise kohta (nt ettepanekud ehitada skate-park või osta noortekeskusesse juurde lauamänge) konkreetsetele omavalitsustele.

TVL


No comments:

Post a Comment