Friday, March 16, 2018

Õiguskorra ülevaade


Toila vallas, mis hõlmab endist Kohtla-Nõmme, Kohtla ja Toila valda,  langes võrreldes 2016. aastaga möödunud aastal kuritegevus 9%. Alaealiste poolt toimepandud kuritegusid registreeriti üks, 2016. aastal oli neid juhtumeid kaks. Valdavalt olid ülekaalus varavastased ja isikuvastased ning liiklusalased kuriteod. Isikuvastaste kuritegude arv langes 43%. Avaliku rahu vastaseid kuritegusid Toila vallas toime ei pandud. 4% on tõusnud varavastaste kuritegude arv ning 5% liiklusalaste kuritegude arv.

Statistikast nähtub, et väärtegude arv on 3,6% languses. Alaealised panid toime 35,7% vähem väärtegusid, kui 2016. aastal. Peamised registreeritud väärteod on liiklusseaduse,  narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse, karistusseadustiku ja alkoholiseaduse rikkumised. Võrreldes 2016. aastaga langes NPALS  rikkumiste arv 60%, Karistusseadustiku rikkumiste arv 95,5% ning Alkoholiseaduse rikkumisi oli 183,3% vähem. Tõusutrendis on liiklusseaduse rikkumised, mida võrreldes 2016. aastaga on 2,6% võrra rohkem.
Möödunud aastal registreeriti Toila vallas kuus liiklusõnnetust, milles said viga inimesed. 2016. aastal oli inimkannatanutega liiklusõnnetusi kaheksa. Möödunud aastal hukkus Toila valla territooriumil liikluses kolm inimest ning vigastada sai kaheksa inimest. 2016. aastal oli vigastatute arv 13.
Aili Avameri
piirkonnapolitseinik

No comments:

Post a Comment