Friday, March 16, 2018

Toila Vallavolikogu teated


Veebruarikuu volikogus olid arutusel järgmised küsimused:

Toila Vallavolikogu otsustas algatada  uue arengukava koostamise aastateks 2018 – 2023.
     
      Vallavalitsusele anti luba hanke „Toila valla haljasalade hooldamine 2018-2019” korraldamiseks ning hankelepingu sõlmimiseks.
       
      Maakonna sümbolite kasutamise ja teenetemärkide andmise korraldamise delegeerimine.
      
§ 1. Üldsätted
(1) Sotsiaaltoetuste maksmise kord sätestab toetuste määramise ja maksmise tingimused ning korra isikutele, kelle rahvastikuregistrisse kantud elukoht on Toila vallas.
(2) Leibkond on üksikisik, perekond või ühist eluruumi ja ühtset tuluallikat ühiselt kasutavad või ühise majapidamisega isikud.
(3) Toetuste piirmäärad kinnitab Toila Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).
(4) Eraldatud vahendite kasutamist korraldab ja vahendite üle peab arvestust vallavalitsus.
§ 2. Toetuste liigid
(1) Leibkonna sissetulekust mittesõltuvad toetused 1) sünnitoetus 2) matusetoetus
(2) Leibkonna sissetulekust sõltuvad toetused: 1) toetus lasteaia kulude (kohamaks, osalustasu, toidupäev) osaliseks hüvitamiseks; 2) toetus kooliaasta alustamisega seotud kulutuste (koolitarbed, spordiriided ja -jalanõud jm) osaliseks hüvitamiseks õpilastele kuni 19. eluaastani (k.a.). Toetuse avaldusi võetakse vastu kuni 31. oktoobrini; 3) toetus retseptiravimite maksumuse osaliseks hüvitamiseks; 4) toetus raviteenuste (visiiditasud, voodipäeva maksumus, hambaravi) osaliseks hüvitamiseks; 5) toetus invaabivahendite soetamise või rendi maksumuse osaliseks hüvitamiseks; 6) küttetoetuse osaliseks hüvitamiseks era- ja kortermajades; 7) toetus erakorraliste kahjude ja kulude osaliseks hüvitamiseks (vargus politsei või tulekahju päästeteenistuse tõendi esitamisel või muu ettenägematu juhtum); 8) muu sotsiaaltoetus hädavajalike kulutuste osaliseks hüvitamiseks (isikuttõendavate dokumentide vormistamine, sotsiaal- ja tervishoiuteenuste sõidukulud, prillid jm).
(3) Sihtgrupist sõltuvad toetused: 1) toetus koolisõiduga seotud kulutuste hüvitamiseks
§ 3 Toetuse taotlemine, määramine ja maksmine
(1) Leibkonna sissetulekust mittesõltuvad toetused
1) Sünnitoetust makstakse ühele lapsevanemale (reeglina emale) lapse sünni puhul, kui lapsevanema ning sündinud lapse rahvastikuregistrijärgseks elukohaks on Toila vald. Mitmikute sünni puhul makstakse sünnitoetust iga lapse kohta. 2) Lapse vanemal on õigus toetusele kahe kuu jooksul pärast lapse sündi. Toetust makstakse avalduse esitamisel kehtinud korras ja määras. Toetuse maksmise aluseks on sünnitõend ja rahvastikuregistri andmed. Avalduses märgitakse taotleja nimi, kontaktandmed, arvelduskonto number. 3) Sünnitoetust ei maksta, kui laps on riiklikul ülalpidamisel või on teises perekonnas eestkostel või hooldusel. 4) Matusetoetus makstakse isiku surma korral, kelle viimaseks elukohaks oli rahvastikuregistri andmetel Toila vald. Toetuse saamiseks tuleb esitada vallavalitsusele avaldus. Avalduses märgitakse taotleja nimi, kontaktandmed, arvelduskonto number, lisatakse kuludokumendid. Toetuse maksmise aluseks on surmatõend ja rahvastikuregistri andmed. Matusetoetust finantseeritakse riigieelarvest Toila valla eelarve kaudu.
(2) Leibkonna sissetulekust sõltuvad toetused
1) Toetuse taotleja esitab vallavalitsusele avalduse, milles põhjendab toetuse saamise vajadust. Avalduses märgitakse taotleja nimi, kontaktandmed, leibkonna koosseis ja sissetulekud, arvelduskonto number. Avaldusele lisatakse kuludokumendid. 2) Sotsiaaltöötajal on õigus nõuda taotlejalt leibkonna sissetulekuid tõendavaid dokumente ning muid andmeid ja dokumente, millest informeeritakse taotlejat avalduse vastuvõtmisel või kümne tööpäeva jooksul pärast avalduse vastuvõtmist. 3) Toetust on õigus taotleda kahe kuu jooksul peale sündmust, millega seoses toetust taotletakse. 4) Käesoleva korra § 2 lõikes 2 sätestatud toetuse määramise aluseks on leibkonna sissetulek. Sissetuleku hulka arvatakse kõik netotulud, välja arvatud riigi- ja vallaeelarve vahenditest makstavad ühekordsed sotsiaaltoetused. 5) Käesoleva korra § 2 lõikes 2 sätestatud toetus määratakse reeglina isikutele, kelle leibkonna sissetulek iga pereliikme kohta on väiksem kui kahe ja poole kordne kehtiv toimetulekupiiri määr. 6) Käesoleva korra §2 lõike 2 punktis 7 sätestatud toetust on õigus määrata ka suurema sissetulekuga peredele.
(3) Sihtgrupist sõltuvad toetused
1) Koolisõiduga seotud kulutused hüvitatakse Ida-Virumaal üldhariduskoolides alg-, põhi- või keskharidust omandavatele õpilastele õppetöö perioodil täies ulatuses. 2) Sõidukulude hüvitamist on õigus taotleda õpilase vanemal, eestkostjal, hooldajal või õpilasel endal alates 18. eluaastast. Toetuse saamiseks esitab eespool nimetatud isik vallavalitsusele avalduse. Avalduses märgitakse taotleja nimi, kontaktandmed, õppeasutus, õpilase nimi, klass ning süstematiseeritud sõidupiletid, kus on loetavad kuupäev, maksumus, sõidumarsruut ning kellaaeg. 3) Hüvitatakse kahel viimasel kuul kooli ja sealt tagasi alalisse elukohta sõitmiseks kasutatud sõidupiletid, arvestusega üks edasi-tagasi sõit päevas. Väljamaksed teostatakse vallavalitsuse korralduse alusel taotleja arvelduskontole.
(4) Toetuse suurus sõltub Toila valla eelarvest sotsiaaltoetusteks eraldatud vahenditest, toetuse piirmäärast, riiklikest sotsiaaltoetustest, taotleja leibkonna sissetulekutest, varanduslikust seisust, eluasemekuludest ning taotleja vajadustest. Sotsiaaltöötajal on õigus, eelneval kokkuleppel taotlejaga teha kodukülastus, et hinnata sotsiaaltoetuse määramise vajadust.
§ 4 Sotsiaaltoetuste määramisest keeldumine
(1) Sotsiaaltoetuse määramise keeldumise aluseks on: 1) taotleja on toetuse saamiseks esitanud teadlikult valeandmeid; 2) taotleja jätab esitamata toetuse määramiseks vajalikke andmeid või dokumente; 3) toetuse taotlemine ja määramine ei ole kooskõlas kehtiva korraga; 4) toetust on eelarveaastal eraldatud piirmäära ulatuses; 5) taotleja ei võimalda toetuse määramise vajadust kontrollida; 6) toetuse vajaduse katavad riiklikud või valla eelarvest makstavad toetused ja teenused.
(2) Toetuse andmise või sellest keeldumise otsustab vallavalitsus kümne tööpäeva jooksul, arvates toetuse taotlemiseks viimase vajaliku dokumendi saamise päevast.
(3) Toetuse mittemääramise korral teatatakse sellest toetuse taotlejale kirjalikult viie tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates, tuues välja keeldumise põhjuse.
§ 5 Määruse rakendamine
(1) Kui Kohtla Vallavolikogu 03.09.2016. a määruse nr 33 "Kohtla valla eelarveliste ja riigieelarveliste sotsiaaltoetuste andmise kord" alusel on makstud lapse sünnitoetuse I osa, siis sünnitoetuse II osa makstakse välja seni kehtinud alustel ja korras.
(2) Toila valla eelarve kaudu riigieelarvest finantseeritavat matusetoetust makstakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2018. a.
(3) Tunnistada kehtetuks:
1) Tunnistada kehtetuks Toila Vallavolikogu 12.09.2016. a määrus nr 23 “Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord”.
2) Kohtla Vallavolikogu 03.09.2016. a määrus nr 33 "Kohtla valla eelarveliste ja riigieelarveliste sotsiaaltoetuste andmise kord".
3) Kohtla-Nõmme Vallavolikogu 18.05.2015. a määrus nr 5 "Sotsiaaltoetuste määramise kord".
4) Kohtla-Nõmme Vallavolikogu 29.03.2016. a nr 7 "Sotsiaaltoetuste määramise kord".
5) Kohtla-Nõmme Vallavolikogu 12.03.2012. a määrus nr 2 “Kohtla-Nõmme valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste piirmäärade kinnitamine“.
6) Kohtla Vallavolikogu 25.08.2011. a määrus nr 22 „Kohtla valla õpilastele sõidusoodustuse määramise kord“.
7) Kohtla-Nõmme Vallavolikogu 27.11.2012. a määrus nr 11 “ Kohtla-Nõmme valla õpilastele õppimisega seotud sõidukulutuste hüvitamise kord“.
(4) Määruse § 5 lõike 3 punkt 7 jõustub 30.06.2018. a.
(5) Määrus jõustub 01. märtsil 2018.

Otsustusõiguse ja ülesannete täitmise delegeerimine
Vallavolikogu otsustas delegeerida Toila Vallavalitsuse pädevusse seadustega ja nende rakendusaktidega kohaliku omavalitsuse, kohaliku omavalitsusüksuse või kohaliku omavalitsusorgani pädevusse antud küsimuste otsustamine ja ülesannete täitmine, välja arvatud küsimuste osas, mis on seadustest tulenevalt volikogu ainupädevuses või määratud volikogu pädevusse Toila Vallavolikogu määrusest tulenevalt.

No comments:

Post a Comment