Thursday, April 5, 2018

Toila valla 2018. aasta eelarve seletuskiri (lühendatud *)


Toila valla 2018. aasta eelarve koostamise aluseks on 2018. aasta riigieelarve, Toila Vallavolikogu 2016. aasta 30. novembri otsusega nr 93 kinnitatud Ühinemislepingu kinnitamine, kolme valla arengukavad ja eelarvestrateegiad, volikogu otsused ja määrused, hallatavate asutuste eelarve taotlused ja majandusarengu prognoos.

Eelarve on koostatud üheks eelarveaastaks. Eelarve maht on kokku 8 210 207 eurot ja eelarve jaotatud valitsemisfunktsioonide alusel viieks valdkonnaks alljärgnevalt:

Vallavalitsemise valdkond 911 086,00 13,6%
Kultuurivaldkond 759 912,00 11,4%
Hariduse valdkond 3 381 428,00 50,7%
Majanduse valdkond 713 033,00 10,6%
Sotsiaalvaldkond 910 687,00 13,7%
Valdkondade kulud kokku 6 676 146,00 100,0%

Toila vallas on alljärgnevad allasutused:
  1. Toila Gümnaasium 255 õpilast 43 töötajat
  2. Toila Muusika ja Kunstikool 73 õpilast 9 töötajat
  3. Voka Lasteaed Naksitrallid 69 last 27 töötajat
  4. Kohtla-Nõmme Kool (sh lasteaed) 80 õpilast ja 44 last 29 töötajat
  5. Kohtla-Nõmme Lastekodu 31 last 25 töötajat
  6. Toila Kultuuri-ja Spordikeskus (Metsa tn 2, Narva mnt 2 ja Toilas) 15 töötajat
  7. Toila sadam 5 töötajat
  8. Neli (4) raamatukogu (Toila, Voka, Saka ja Kohtla-Nõmme) 4 töötajat
  9. Kaks (2) rahvamaja (Saka ja Kohtla-Nõmme) 5 töötajat
  10. Kolm (3) avatud noortekeskust (Voka, Järve ja Kohtla-Nõmme) 4 töötajat
Vallavalitsus on eelarve koostamisel lähtunud alljärgnevast:

1. pöörata enam tähelepanu omavalitsuse põhiülesannete täitmisele.
2. leida võimalusi täiendavate projektirahadega allasutustele jätkusuutlik ning energiasäästlik toimimine;
3. tagada projektide kaasfinantseerimine
4. sotsiaalse kaitse kulude planeerimisel arvestada vahendeid lähtuvalt tegelikust vajadusest
5. tagada valla territooriumil heakord ning valla teede ja tänavate korrashoid ühinemistoetuse vahendite toel.

Suuri muutusi tulude osas võrreldes 2017. aastaga ei ole. 

Edasi tuleb minna konservatiivse ja jätkusuutliku eelarvepoliitikaga, et oleks võimalik parendada valla majandusolukorda ja tõsta investeerimisvõimekust. Põhitegevuse tulud on: maksutulud (füüsilise isiku tulumaks, maamaks ja reklaamimaks), tulud kaupade ja teenuste müügist, sihtotstarbelised ja mittesihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks.
Tuludes on suurim osa maksudel 3 723 000 eurot, mis moodustab 56,9 % põhituludest.
Seisuga 01.01.2018 elab Toila vallas rahvastikuregistri andmetel 4807 inimest, neist 0-18 vanuseid 311 ja pensionäre 967, tööealisi 19-64 2972.
Seisuga 1. jaanuar 2017 elas 3 ühinenud vallas rahvastiku-registri andmete alusel 4 849 inimest, neist 0-18 aasta vanuseid 315 ja pensionäre 958, tööealisi 19-64 2911.
Tulumaksu on eelarves planeeritud 3 580 000 eurot, mis on 2017. aasta laekumisega võrreldes 4,0 % suurem. 2018. aastal tõuseb tulumaksu eraldamise määr 11,6%-lt 11,86%-ni deklareeritud brutotulust. Eelpooltoodud andmetest nähtub, et aastaga on elanikkond vähenenud 42 inimese ja tööealiste inimeste arv on vähenenud 61 inimese võrra. See on ka põhjus, miks tulumaksu liiga optimistlikult 2018 aasta eelarvesse planeeritud ei ole.
Suurima osakaaluga valla tegevuskuludest on personalikulud. Tööjõukulude planeerimist tingis ja mõjutas oluliselt Vabariigi Valitsuse poolt alates 01.01 2018 kinnitatud töötasu alammäär täistööajaga töötamise korral 500 eurot kuus. Lähtudes töötasu alammäära tõusust on vaja vaadata üle palgakorraldus kõikides valla asutustes, kuid seda tehakse peale vallavalitsuse struktuuri korrastamist seisuga 1.07.2017.a.
Vallavalitsus on eelarvesse arvestanud, et alates 01.01.2018 õpetajate ning lasteaiaõpetajate töötasud kehtestatus alljärgnevalt: õpetaja töötasu alammäär täistööajaga töötamise korral 1 150 eurot kuus (kehtis kuni 31.12.17 1 050 €).
Koolieelse lasteasutuse õpetaja töötasu alammäär täistööajaga töötamise korral 85% õpetaja palgast, mis on 978 eurot (kehtis 840€).

Investeeringute vajadus on vallas kasvanud, kuid omavahenditest investeerimise võimekus ei ole hea olemasolevate hoonete ja rajatiste korrashoidmiseks. Investeerimistegevuse maksumused on üldjuhul suured ja valla põhieelarvest ei ole võimalik neid kõiki rahastada.
2018.a. suurim toetus on ühinemistoetus, mida eraldatakse 2018. aastal 433 020 eurot, millega rahastatakse Toila tänavavalgustust ja Kohtla ning Kohtla-Nõmme teede remonti.

2018. aastal eelarve projektis on planeeritud investeerimistegevusi alljärgnevalt:
1. Teede parendamiseks on eelarves kokku planeeritud 381 401 eurot
Ühinemistoetusest on teedele suunatud kokku toetust 319 284 eurot
(2017 arvelt 46 264 ja 2018 ühinemistoetusest 273 020 eurot)
1.1. Kohtla teedele on 2018 kokku 195 400 eurot (investeeringute kavas 2018 teed summas
59700 ja 2019 summas 135 300)
1.2. Kohtla-Nõmme 2017 kokku 123 884 eurot sh 2017 investeeringute kavas summa
66000 ja 2019-2020 jääk 57884, sest 2017 teostati ühinemisrahadest investeering
summas 46 116 eurot)
1.3.Teedele eraldatud riigitoetust kokku 182 924 eurot sh on toetusest planeeritud
investeeringuteks Toila 51 600, Kohtla 10 517, ülejäänud 120 807 eurot on suunatud teede
remondiks majanduskuludeks.
2. Turismi arenduseks "Valaste joa trepistiku ja matka -õpperaja rajamine" 415 000 eurot (sh
omafinantseerimine 92 000 eurot)
3. Toila valla tänavavalgustuse arendamiseks 160 000 eurot (ühinemistoetuse rahadest)
4. Kohtla-Nõmme Rahvamaja esifassaadi ja tehnosüsteemide remont 195 056 eurot (laenurahadest)
5. Tänavavalgustuse renoveerimised omavahenditest 58 000 eurot (sh Kohtla 30 000 ja
K- Nõmme 28 000 eurot)
6. Arendusprojektide alla on planeeritud 2018 aastal investeeringuid 37 475 eurot , mille kasutamine on
seotud 2018 aastal rahastatavate projektide omafinantseerimisega.
7. Mitmed väiksemad projektid ja omaosalused investeeringute kaasrahastamiseks on
alljärgnevalt:
7.1 Kohtla-Nõmme laululava rajamine, pinkide soetamine omaosalus 16 213 eurot
7.2 Voka aleviku lasteväljaku renoveerimine projekti omaosaluseks 12 000 eurot
7.3 Toila kabeli katus ja väravad 11 000 eurot valla kinnisvara müügi rahadest
7.4 Kohtla-Nõmme kooli tasakaalurada omafinantseerimine 10 404 eurot
7.5 Kohtla veetrassi renoveerimine Järve asulas 10 000 eurot omavahendite arvelt
7.6 Toila kooli välisvalgustuse ((hoov, torn, postament) renoveerimine 10 000 eurot valla kinnisvara
müügi rahadest
7.7 Voka Lasteaia veesüsteemi remont ja elektri tehniline dokumentatsioon 9 702 eurot
omavahenditest
7.8 Kohtla-Nõmme skatepargi rajamine omaosalus 2 932 eurot


Koostas pearaamatupidaja Silja Vask
*Toila valla 2018. aasta eelarve seletuskiri on täies mahus loetav Toilavalla kodulehel.

No comments:

Post a Comment