Wednesday, May 2, 2018

Enne, kui haarad sae, veendu, kas see ikka lubatud on!


Toila Vallavalitsus on kooskõlastanud Keskkonnaameti Põhja regiooniga tegevuse, mis puudutab Voka alevikus asuva Voka paisjärve veekaitsevööndis puude ja võsa raiumist.

Raie eesmärk on Voka paisjärve kallaste heakorrastamine – kuivanud puude likvideerimine ja peenvõsa likvideerimine paisjärve kallastelt. Tegevuse planeerimisel on arvestatud lindude pesitsemise perioodiga, mis kestab ajavahemikul 1.aprillist - 15. juulini ja sel perioodil raietöid ei teostata.
Keskkonnaamet on andnud nõusoleku alates 16. juulist kuni detsembrini raietöid teostada tingimusel, et raiutakse ja likvideeritakse vaid kuivanud lepad. Tegevusel tuleb vältida ülejäänud puu- ja põõsasrinde raiumist, et ära hoida ulatusliku kaldaerosiooni teket.
Raietöid viib läbi Toila vallavalitsuse poolt määratud isik, kellele väljastatakse ka raieluba.

Puude raiumine tiheasustusalal (Voka alevikus) ilma Toila Vallavalitsuse poolt väljastatud raieloata ei ole lubatud (v.a. viljapuud ja kasvav mets metsaseaduse tähenduses). Puude ebaseadusliku raie eest vastutab raie teostaja looduskaitseseaduses ettenähtud korras. Veekaitsevööndis 10 m veekogu (jõgi, oja allikas jm veekogu) puude ja põõsaste raie lubatud vaid Keskkonnaameti loal. 

Rikkumiste korral võite helistada Keskkonnainspektsiooni valvetelefonil 1313 või teavitada Toila vallavalitsust telefonil 336 9845.

Margit Juuse
Toila Vallavalitsuse keskkonnaspetsialist


No comments:

Post a Comment