Wednesday, May 2, 2018

Toila Vallavolikogu teated


Aprillikuu volikogus olid arutusel järgmised küsimused:

1. Kehtestati Toila vallavara valitsemise kord, mis sätestab Toila vallale vara omandamise ja Toila valla omandis oleva vara valitsemise, kasutamise ja käsutamise korra. Korraga on võimalik tutvuda Toila valla kodulehel.
2. Munitsipaalkooli tegevuskulude katmises osalemine. Volikogu otsustas, et Toila vald osaleb teiste valdade ja linnade munitsipaalkoolide tegevuskulude katmises proportsionaalselt õpilaste arvuga, kes õpivad teiste valdade ja linnade munitsipaalkoolides ja kelle rahvastikuregistri järgne elukoht asub Toila vallas. Tegevuskulude katmisel lähtutakse kooli, kus õpilane õpib, õppekoha tegevuskulu maksumusest, mis ei või olla kõrgem kui Vabariigi Valitsuse kehtestatud eelarveaasta õppekoha tegevuskulu piirmäär ühe kuu kohta.
3. Volikogu esindajate nimetamine valla koolide hoolekogudesse. Toila Vallavolikogu esindajaks Toila Gümnaasiumi hoolekogus nimetati Olesja Ojamäe ja Kohtla-Nõmme Kooli hoolekogus Tiit Salvan.

No comments:

Post a Comment