Monday, August 12, 2019

Hajaasustuse programmi läbiviimisest 2019. aastalToila Vallavalitsusele esitati 2019. aastal 21 taotlust, mis vastasid Hajaasustuse programmi määrusega kehtestatud tingimustele, kogusummas 127 522.80 eurot. Veesüsteemide valdkonna tegevusteks 13 taotlust ja kanalisatsioonisüsteemide valdkonna tegevusteks 8 taotlust. Toila Vallavalitsuse korraldus 30.07.2019 nr 184 on leitav Toila valla veebilehelt http://toila.kovtp.ee alalehe Ehitus ja planeerimine alt.

Hindamiskomisjoni töö tulemusena määrati toetus 19 taotlusele, kuna Hajaasustuse programmi riigipoolse toetuse jaotus ei vastanud valla ootustele ja taotluste kogumahule, jäid ühe projektiga toetuse saajate seast välja taotlejad, kes olid esitanud 2 projekti (nii vee- kui kanalisatsioonisüsteemide rajamiseks). Vallavalitsuse otsusega suurendati lisaks valla kohustuslikku proportsiooni ⅓ Hajaasustuse programmis, aidates kaasa enamate taotluste rahuldamisele.
Toetuslepingu sõlmimise tingimuseks on kohaliku omavalitsuse poolt väljastatud ehitusluba puurkaevu rajamiseks ning kanalisatsioonisüsteemide rajamisel ehitusteatis. Puurkaevude rajamiseks ehitusloa väljastamise etappideks on: 1) asukoha kooskõlastus (vallavalitsuses aitab teid sellega Hannes Kohtring, hannes.kohtring@toila.ee), 2) projekteerimistingimuste väljastamine, 3) ehitusprojekti koostamine ning 4) ehitusloa taotlemine ja väljastamine. Ehituslikes küsimustes on vallavalitsuses teile abiks Hannes Lumiste, hannes.lumiste@toila.ee.

2019. aastal sõlmib vald taotlejatega kolmepoolsed toetuslepingud, kus toetusosa makstakse välja otse töö teostajale (välja valitud hinnapakkujale) peale taotleja poolt omafinantseeringu tasumist. Toetuslepingud valmistab ette arendusnõunik Mehis Luus, mehis.luus@toila.ee.
Ühtlasi tuletame taotlejatele meelde, et ehituslike dokumentatsioonide vormistamine peab vastavalt programmi määrusele toimuma 4 kuu jooksul peale toetusotsuse avalikustamist, mis tähendab, et hiljemalt käesoleva aasta novembrikuu lõpuks peavad toetuse saajatel olema ehitusload või ehitusteatised väljastatud.

2020. aastal on eeldatavaks taotluste esitamise tähtajaks aprill-mai, täpsem info vastava info saabumisel valla kodulehel http://toila.kovtp.ee
Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades. Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi. Toila Vallavalitsus on programmis seadnud prioriteetseks valdkonnaks vee- ja kanalisatsioonisüsteemid.Mehis Luus

No comments:

Post a Comment