Wednesday, February 14, 2018

Detailplaneeringu teade

To     Toila Vallavalitsus kehtestas 06.02.2018 korraldusega nr 36 Toila vallas, Toila alevikus, Jõe tn 7 ja 7a kinnistute ning lähiala detailplaneeringu.

Detailplaneering algatati Toila Vallavalitsuse 04.10.2016 korraldusega nr 171. Keskonna mõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 35 lg 1 alusel keskkonnamõjude strateegilist hindamist ei algatatud. Planeering hõlmab Toila alevikus Jõe tn 7 kinnistut (katastritunnus 80206:001:0317, reg. nr 3644208 , maa sihtotstarve ärimaa 100%, pindala 15939 m2 ) ja Jõe tn 7a kinnistut (katastritunnus 80206:001:0318 , reg. nr 5036308, maa sihtotstarve ärimaa 100%, pindala 6047 m2) ning lähiümbrust.

Detailplaneeringu eesmärk on kooskõlas Toila Vallavolikogu 28.10.2005.a. määrusega nr 1. kehtestatud Toila valla üldplaneeringuga. Planeeringuala on osaliselt hoonestatud.

Detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimus 09.11.2016 Toila vallamajas.

Detailplaneeringuga antakse ehitusõigus Jõe tn 7 ja 7a kinnistutele puhkeküla hoonekompleksi rajamiseks. Detailplaneeringuga luuakse planeeringuala ruumiline terviklahendus koos liikluskorralduse, parkimise, taristute ja haljastuse rajamiseks. Detailplaneeringuga liidetakse Jõ tn 7 ja 7a. Moodustatakse uus kinnistu Jõe tn 7, ärimaa 100% (002;Ä)

Detailplaneeringu on koostanud AIT Projekt OÜ. Töö nr DP-2017-1.

Detailplaneeringu korraldaja ja kehtestaja on Toila Vallavalitsus.

Toila Vallavalitsuse 28.11.2017 korraldusega nr 190 on detailplaneering vastu võetud. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 18.12.2017 kuni 02.01.2018. Avaliku väljapaneku käigus ettepanekuid ega vastuväiteid ei esitatud. 

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Toila valla veebilehel www.toila.ee

No comments:

Post a Comment