Wednesday, February 14, 2018

Toila Vallavolikogu teated

Jaanuarikuu volikogus olid arutusel järgmised küsimused:

1. Vallavalitsuse liikmeks kinnitati abivallavanem Kerda Eiert.

2. Toimus Toila valla 2018. aasta eelarve projekti I lugemine.
Volikogu otsustas lugeda Toila valla 2018. aasta eelarve projekti I lugemine lõppenuks ning suunata II lugemisele.

3. Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu Kukruse aherainemäe ümberpaigutamiseks asukoha eelvaliku otsuse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise I etapi aruande vastuvõtmine.
Volikogu otsustas: Võtta vastu Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu Toila valla Peeri küla Kukruse aherainemäe ümberpaigutamiseks asukoha eelvaliku otsus, mille järgi:
1) Kukruse aherainemägi kui olulise ruumilise mõjuga ehitis paigutatakse ümber keskkonnaohutuks muutmise eesmärgil olemasolevast asukohast põhja suunas, Nisu ja Rukki kinnistutele (väikses mahus ka olemasolevale Vulkaani kinnistule);
2)Kukruse aherainemäe ja selle korrastamisega seotud rajatiste ümberpaigutamiseks vajaliku maa-ala maakasutuse juhtotstarve muudetakse 50% ulatuses jäätmekäitluse maaks ja 50% ulatuses puhke- ja virgestusmaaks;
3) 93 Kohtla-Järve-Kukruse tee katastriüksuse (32002:002:0116) maakasutuse juhtotstarve muudetakse kaubandus-, teenindus- ja büroohoonete maaks.

4. Võeti vastu määrus, millega kehtestatakse eluruumi kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramiseks Toila vallas.
Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõigete 5 ja 6 alusel.
§ 1. Reguleerimisala Määrusega kehtestatakse eluruumi kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramiseks Toila vallas, mis tagavad isiku ja tema perekonnaliikmete inimväärse äraelamise.
§ 2. Üldalused
(1) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi tegelikud kulud, kuid mitte üle käesoleva määrusega kehtestatud piirmäärade (edaspidi piirmäärad). (2) Eluasemega seotud alalised kulud võetakse toimetulekutoetuse määramisel arvesse eluruumi normpinna ulatuses. Eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normiks on 18 m2 eluruumide üldpinda perekonna iga liikme kohta ja lisaks 15 m2 perekonna kohta, kui eluruumi tubade arv on võrdne selles eluruumis alaliselt elava inimeste arvuga ja eluruumi üldpind on sotsiaalselt põhjendatud normist suurem.
(3) Eluruumis üksinda elavatele pensionäridele ning osalise või puuduva töövõimega inimestele võib toimetulekutoetuse määramisel arvestada normpinnaks kuni 51 m2 .
(4) Kui perekonnaliikmete hulka kuuluval kuni 24-aastasel õpilasel või üliõpilasel on täiendavad eluasemekulud, lisatakse perekonna kohta arvestatud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normile 18 m2 pinda õppuri kohta.
(5) Eluruumi kulude hüvitamine toimub teenuse osutaja või kauba müüja poolt esitatud arvete ja maksekviitungite alusel.
(6) Kuludokumendi esitamisel, mis sisaldab eelnevate kuude kulusid, võetakse arvesse kuludokumendi esitamisele eelnenud kuu kulud kehtestatud piirmäärade ulatuses ja järgnevatel kuudel kuni kuludokumendis märgitud kulude hüvitamiseni.
(7) Üksi elavale isikule või perekonnale, kellele on kuuel eelneval kuul määratud toimetulekutoetus, võib võtta arvesse muid ühekordseid eluasemekulusid kuni ühe toimetulekupiiri ulatuses kalendriaasta jooksul.
§ 3. Piirmäärad
(1) Toimetulekutoetuse arvestamisel rakendatakse hindu, mis kehtivad sel ajavahemikul, mille eest toetust arvestatakse.
(2) Kehtestada toimetulekutoetuse määramisel arvesse võetavate eluruumi alaliste kulude piirmäärad alljärgnevas suuruses:
1) eluaseme üür kuni 2 €/m2 kohta kuus;
2) korterelamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulu kuni 1.50 €/m2 kuus;
3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse kuni 1,50 €/m2 kuus;
4) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse maksumus: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga majades ja eluruumides - kuni 10,70 eurot kuus inimese kohta, kuid mitte üle 4 m3 tarbitud vee kulude eest inimese kohta kuus (vastavalt kehtestatud tariifidele), kompenseerimisel võetakse arvesse abonenttasu /ülekulu ja vee jaotamisteenuse maksumus; reovee väljaveo teenuse maksumus - kuni 35 eurot inimese kohta aastas;
5) soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kuni 10 € inimese kohta kuus; 6) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus: gaasi-ja elektriküttega majades ja eluruumides kuni 5 €/m2 kuus; ahiküttega majades ja eluruumides kuni 3 €/m2 kuus (brikett, puud, graanulid, jne).Aastas kompenseeritakse maksimaalselt 0,5 m3 küttepuid m2 kohta maksekviitungi alusel; keskküttega majades ja eluruumides kuni 3 €/m2 kuus;
7) elektrienergia tarbimisega seotud kulud kuni 20 € üheliikmelise pere kohta ning iga järgneva pereliikme kohta kuni 10 € kuus;
8) majapidamisgaasi maksumus: statsionaarse gaasipliidi ja boileri kulud kuni 1,6 €/m3 inimese kohta kuus, iga järgnev pereliige kuni 8 eurot kuus (maksimaalselt 20 m3 ühe inimese kohta kuus); balloonigaasi kulud kuni 15 eurot ühe inimese kohta kuus, iga järgnev pereliige 6 eurot kuus (esitatud kuludokumendi alusel järgnevatel kuudel kuludokumendis näidatud ajast);
9) maamaksukulu arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind kuni 0,10 eurot /m2 kohta aastas;
10) hoonekindlustuse kulu kuni 0.20 €/m2 kohta kuus kindlustuspoliisi alusel;
11) olmejäätmete veotasu kuni 6,40 eurot üksi elava isiku ja kuni 3,90 € iga järgneva perekonnaliikme kohta kuus.
§ 4. Rakendussätted
(1) Tunnistada kehtetuks Toila Vallavalitsuse 29.03.2016 määrus nr 1 „Eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel“.
(2) Tunnistada kehtetuks Kohtla Vallavolikogu 28.12.2012 määrus nr 36 „Toimetulekutoetuse määramisel eluasemekulude arvestamise alused“.
(3) Tunnistada kehtetuks Kohtla Nõmme Vallavolikogu 26.05.2015 määrus nr 6 Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine“.
(4) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2018.a.

5. Ehitusmääruste kehtetuks tunnistamine.

6. Audiitori määramine 2017. majandusaasta aruande audiitorkontrolli teostajaks.

7. Osalemine liikmena kohaliku omavalitsuse üksuste üleriigilises liidus.
Volikogu otsustas osaleda liikmena kohaliku omavalitsuse üksuste üleriigilises liidus – Eesti Linnade Liidus (üldkoosoleku järgselt Eesti Linnade ja Valdade Liit).

8. Esindajate ja nende asendajate nimetamine Eesti Linnade Liidu üldkoosolekule ja volikogusse.

9. Toila Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine.
Revisjonikomisjoni esimeheks valiti Mehis Astok ja aseesimeheks Olesja Ojamäe.

TVL


No comments:

Post a Comment