Friday, June 1, 2018

Toila Vallavolikogu teated


Maikuu volikogus olid arutusel järgmised küsimused:

1. Kohtla-Nõmme lasteaias lastevanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine. Toila Vallavolikogu otsustas alates 01. septembrist 2018 kehtestada Kohtla-Nõmme lasteaias lastevanemate poolt kaetava osa määraks ühe lapse kohta kuus 20 eurot ja alates 01. aprillist 2019 Kohtla-Nõmme lasteaias lastevanemate poolt kaetava osa määraks ühe lapse kohta kuus 5% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast.
Lastevanemate poolt kaetava osa maksmise korra kehtestab vallavalitsus.
Vastuvõetud määrusega tunnistati kehtetuks Kohtla-Nõmme Vallavolikogu 26.11.2014.a. määrus nr 10 „Koolieelse lasteasutuse kulude lapsevanema kaetava osa määr ja tasumise kord”.
Uus määrus jõustub 1. septembril 2018.a.

2. Otsustati anda vallavalitsusele luba hanke „Toila valla tänavavalgustuse hooldustööd 2018-2020” korraldamiseks ning hankelepingu sõlmimiseks. 

3. Otsustati anda Rauz OÜ-le luba Suuretamme kinnistu (pindala 11.16 ha, maa sihtotstarve maatulundusmaa) Voka külas Toila vallas omandamiseks. 

4. Otsustati algatada Toila valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine. Otsusega on võimalik tutvuda Toila valla kodulehel http://toila.kovtp.ee/ ja tööpäevadel Toila Vallavalitsuses (aadress: Pikk tn 13a, Toila alevik, Toila vald, 41702, Ida-Virumaa). 

5. Otsustati nõustuda Kohtla-Nõmme valla poolt SA-le Eesti Kaevandusmuuseum antud laenu summas 30 000 eurot ja intresside tagasimakse ajatamisega järgmiselt: tagasimakse (laen ja intress) alates 25.05.2019 kuni 25.09.2019 ja 25.05.2020 kuni 25.09.2020. ja loobuda tähtajaks tagastamata laenusummalt (laen ja intress) kogunenud viivise nõudest summas 10 956 eurot ning mitte arvestada edaspidi viivist kuni laenusumma (laen ja intress) tagastamiseni. 

6. Otsustati võõrandada otsustuskorras ja tasuta enne 2003. aasta 1. jaanuari rajatud omandiõigust tõendavate dokumentideta kasutuses olevate garaažide ühiseks majandamiseks asutatud mittetulundusühingule Kohtla-Nõmme Garaažid järgmised Tartu Maakohtu kinnistusosakonna kinnistusregistri registriosadesse kantud Toila vallale kuuluvad kinnisasjad: kinnistu nr 6406550 (asukoht: Ida-Viru maakond, Toila vald vald, Kohtla-Nõmme alev, Kaevurite põik 6); kinnistu nr 6876550 (asukoht: Ida-Viru maakond, Toila vald vald, Kohtla-Nõmme alev, Jaama tn 78); kinnistu nr 6960650 (asukoht: Ida-Viru maakond, Toila vald, Kohtla-Nõmme alev, Jaama tn 76); kinnistu nr 6373650 (asukoht: Ida-Viru maakond, Toila vald, Kohtla-Nõmme alev, Sauna tn 1). Volitati vallavanemat allkirjastama vallavara tasuta võõrandamise ja asjaõiguslepingud. Lepingu notariaalse tõestamise kulud ja riigilõiv jäävad vallavara omandaja kanda. 

7. Anti Toila vallavalitsusele luba võõrandada Toila vallale kuuluvad 250 aktsiaseltsi Uikala Prügila aktsiat.

Kõikide Toila Vallavolikogu istungite materjalidega on võimalik tutvuda Toila valla kodulehel http://toila.kovtp.eeNo comments:

Post a Comment