Wednesday, June 5, 2019

Haridusvaldkonna arendamiseks on vaja organiseeritud ja läbimõeldud tegevust


Toila vald on alustanud haridusuuenduskava koostamise protsessiga. Protsessi lõpuks valmib Toila valla haridusuuenduskava ning mõlema kooli arengukavad. Lisaks sisaldab kava mitmeid arendustegevusi, mis peaksid toetama ja inspireerima meie koolijuhte. Eesmärk on saada kava valmis 2019. aasta lõpuks. Koolide arengukavad valmivad 2020. aasta jooksul.

Haridusvaldkonna arendamiseks on vaja organiseeritud ja läbimõeldud tegevust. Vajalik on pikem vaade ja teadmine, kuhu poole oleme liikumas. Näeme vajadust kaardistada üldised valdkonna põhimõtted, et iga osake selles protsessis teaks, kuhu suunas me liigume. Peame olema enda vastu ausad, konkurents piirkonnas haridusvaldkonnas on aina suurenev. Iga õpilane on kooli jaoks vajalik ning iga kool ootab lapsi juurde. Tekib küsimus, kuidas Toila valla koolid teistest eristuvad? Miks peaks lapsevanem/õpilane valima just Toila valla kooli?
Haridusuuenduskava annab võimaluse mõelda läbi formaalse ja mitteformaalse õppe sidususe ning selle toimimise lahendused vallas. Ka haridusasutuste (kool, lasteaed, huviringid jms) omavaheline koostöö on valdkonnas äärmiselt oluline.
Haridusuuenduskava raames tegeleme õpetajate töö- ja palgakorralduse küsimustega, mis toimub pilootprojekti „Õpetaja töö- ja palgakorralduse aluste kaasajastamine üldhariduskoolides” raames. Projekti mentoriks on meile Heidi Uustalu, Kiviõli I Keskkooli direktor.

Hetkel tegeleme sisendi saamisega, kus kaardistame praeguse olukorra. Viisime maikuus läbi küsitluse erinevatele sihtgruppidele (haridusasutuste töötajad, lapsevanemad, õpilased, väljaspool Toila valda õppivate õpilaste pered). Küsitluste eesmärgiks oli saada teada suhtumine Toila valla haridusasutuste osas. Lisaks teeme Järve küla võimaliku lasteaia tasuvusuuringu ning Toila Gümnaasiumi täituvuse prognoosi. Tegevusi aitab meil viia läbi konsultatsiooniettevõte Cumulus Consulting. Uuringu ja küsitluste tulemustest saame rääkida lähemalt sügisel.

Õppeprotsessi lähemalt nägemiseks kaasame Innove ning Ettevõtliku kooli, kes saavad nö praktikult praktikule oma kogemusi õpetajatega jagada ja tagasisidet anda. Soovime toetada koole enam õpetajatele suunatud õppekäikude ning erinevate aineõpetajate kohtumiste korraldamisel. Eesmärgiks on innustada meie õpetajaid ning pakkuda võimalusi saada õpikogemusi ka väljaspool oma valda.

Soovime enam tähelepanu pöörata meie koolijuhtidele ning nende toetamisele, motiveerimisele. Viisime maikuus läbi arenguvestlused koolijuhtidega. Soodustame nii kooli- kui ka õppejuhi kogemuse saamist töövarjuna mõnes teises koolis ja/või edukas ettevõttes. Kaasame mõlemale juhile mentorid teise koolijuhi näol, et nendel oleks teatud perioodil kõrval tugi, kellega kooliga seotud küsimusi arutada.

Antud kava loomine ei ole dokument iseenesest, vaid tegemist on konkreetse tegevuskavaga, et jõuda eesmärgini. See on laiem pilt, mis hõlmab endas üld- ja huviharidust.

Kerda Eiert
abivallavanem


No comments:

Post a Comment