Tuesday, November 12, 2019

Toila Vallavolikogu teated30. oktoobri istungil olid arutusel järgmised küsimused:

1. Toila valla kaasav eelarve
Kaasavast eelarvest kirjutab pikemalt Toila valla arendusnõunik Mehis Luus eraldi artiklis.

2. Toila valla arengukava 2018-2030
Volikogu otsustas võtta vastu Toila valla arengukava aastateks 2018-2030 uus redaktsioon ja
tunnistada kehtetuks Toila Vallavolikogu 28.11.2018 määrus nr 39 „Toila valla arengukava 2018-2030”.

3. Audiitori määramine
Volikogu otsustas määrata Toila valla 2019, 2020 ja 2021 konsolideeritud majandusaasta aruannete audiitoriks Audest Audiitorteenuste OÜ.

4. Toila valla eelarvestrateegia 2019-2023
Volikogu otsustas võtta vastu Toila valla eelarvestrateegia aastateks 2019-2023 ja tunnistada kehtetuks Toila Vallavolikogu 28.11.2018 määrus nr 36 „Toila valla eelarvestrateegia 2018-2022”.
Eelnõu eesmärk
Valla eelarvestrateegia koostamise eesmärk on tagada lähi- ja keskpikas perspektiivis eelarvepoliitika jätkusuutlikkus, näha ette vahendid valla arengu eesmärkide elluviimiseks ning seeläbi muuta valla tegevus oma funktsioonide täitmisel tulemuslikumaks.
Valla eelarvestrateegia koostamise aluseks on eelkõige majandusprognoosid ja valla arengukava.
Eelnõu sisu
Toila valla eelarvestrateegia 2019-2023 annab ülevaate majanduskekkonnast, riigi eelarvepoliitikast, Toila valla finantsolukorrast. Strateegias on kajastatud põhitegevuse tulud, põhitegevuse kulud, põhitegevuse tulem, investeerimistegevus, finantseerimistegevus, likviidsed varad ning nõuete ja kohustuste muutus, finantsdistsipliini tagamise meetmete täitmine, valla arvestusüksus (kohalik omavalitsus ise ja temast sõltuvad üksused) ja finantsdistsipliin.
Eelarvestrateegia vastuvõtmisega saab planeerida vahendeid valla arengu eesmärkide elluviimiseks aastateks 2019-2023.

5. Toila Muusika- ja Kunstikooli hoolekogusse volikogu esindaja nimetamine
Volikogu otsustas nimetada Toila Vallavolikogu esindajaks Toila Muusika- ja Kunstikooli hoolekogus volikogu liikme Lea Ranna.

TVL


No comments:

Post a Comment